Star­ter egen inn­sam­lings­ak­sjon etter tra­ge­die

Russ på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le star­ter sin egen inn­sam­lings­ak­sjon etter at en med­elev be­gikk selv­mord.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­MOD FLEM VEG­GE tor­mod.veg­ge@fvn.no

– Det har vært vel­dig vans­ke­lig. Jeg har ald­ri opp­levd at noen jeg har kjent har tatt sitt eget liv, sier Inge­borg Lun­de Frøy­saa, russe­pre­si­dent på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le.

Vil­liam Klei­berg Faus­ke var elev på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le i Kristiansand, og skul­le vært av­gangs­elev den­ne vår­en. Men i ok­to­ber i fjor be­gikk 18-årin­gen selv­mord.

PREGEDE MEDELEVER

Tra­ge­di­en har pre­get rus­se­kul­let på sko­len.

– Det var helt for­fer­de­lig. Jeg så ikke det­te kom­me. Vil­liam vir­ket som en ge­ne­relt ro­lig og glad gutt – helt nor­mal, sier klasse­ka­me­rat Da­ni­el Hors­gård Iver­sen.

– Jeg selv og fle­re har kjent på skyld­fø­lel­se, med tan­ke på om vi kun­ne gjort noe for å hjel­pe ham slik at det­te kun­ne vært unn­gått, fort­set­ter Frøy­saa.

I et møte med russe­pre­si­den­te­ne i Ag­der fant Frøy­saa ut at det var mu­lig å vel­ge bort å sam­le inn pen­ger til Kreft­for­enin­gen, som svært man­ge sko­ler prio­ri­te­rer når de vel­ger inn­sam­lings­ak­sjon.

– På grunn av selv­mor­det fore­slo jeg en al­ter­na­tiv inn­sam­lings­ak­sjon til Men­tal Helse. For­sla­get ble en­stem­mig ved­tatt av russe­sty­ret, for­tel­ler hun.

– Vi føl­te at det var vik­tig å støt­te en sak re­la­tert til det som had­de ram­met oss, po­eng­te­rer Iver­sen.

Det skal blant an­net opp­ret­tes en inn­sam­ling via so­sia­le medi­er. I til­legg skal det ar­ran­ge­res russe­kro der inn­tek­ter fra bil­let­te­ne skal gå til ak­sjo­nen.

ROSER INITIATIVET

Mo­na Klei­berg er mor til Vil­liam Klei­berg Faus­ke. Hun roser initiativet til rus­sen.

– Det­te er et godt ini­tia­tiv. Med­ele­ve­ne øns­ker å hand­le, og gjør her noe kon­kret. Jeg tror man­ge ten­ker at det ikke er så mye å gjø­re etter en slik hen­del­se. Men det­te initiativet vil kun­ne bi­dra til å hjel­pe and­re, sier Klei­berg, som møt­te klasse­ka­me­ra­ter til Vil­liam i etter­kant av selv­mor­det. Da ble blant an­net spørs­må­let om skyld tatt opp.

– Både fa­mi­lie og and­re kjen­ner på skyld­fø­lel­se etter et selv­mord. Man lu­rer på hva man kun­ne gjort an­ner­le­des. Det er na­tur­lig, men år­sa­ken til et selv­mord er ofte sam­men­satt, fort­set­ter hun.

– Det er et sam­funns­an­svar å vise in­ter­es­se for dem som trek­ker seg litt bort. Rus­sen på Tan- gen tar an­svar. Det er fint å vite at Vil­liam på et vis er med i tan­ker og hand­lin­ger gjen­nom det de fore­tar seg, sier Klei­berg.

VIL BRYTE NED TABUER

Ter­je Fa­ger­sand, leder for

Men­tal Helse Vest-ag­der, sy­nes det er fan­tas­tisk flott at ele­ver på Tan­gen sam­ler inn pen­ger til Men­tal Helse.

– Unge og psykisk helse er et sat­sings­om­rå­de, og både fyl­kes- la­get og lo­kal­la­ge­ne våre vil sør­ge for at ga­ven kom­mer ar­beid med ung psykisk helse til gode, un­der­stre­ker han.

– Vi jobber blant an­net med å bryte ned for­dom­mer når det gjel­der det å sli­te med psykisk syk­dom. Man skal ikke skam­me seg over å be om hjelp. Det er helt na­tur­lig at men­nes­ker i pe­rio­der sli­ter. Det er også vik­tig å gjø­re ung­dom kjent med at det fin­nes noen som kan hjel­pe og at det er mu­lig å få hjelp, sier Fa­ger­sand.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Fra venst­re: Da­ni­el Hors­gård Iver­sen, inn­sam­lings­le­der for inn­sam­lings­ak­sjo­nen til Tan­gen-rus­sen, russe­pre­si­dent Inge­borg Lun­de Frøy­saa og vise­pre­si­dent Wil­liam Just­næs. De tre står på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le, der de er ele­ver.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Russe­sty­ret på Tan­gen vi­dere­gå­en­de. F.v.: Sa­ra Ve­lum, Mat­hias Bue, Emil Bu­er, Guri Sku­land, Adri­an Manouchehri, And­re Jen­sen, Inge­borg Lun­de Frøy­saa, Ane Stam­nes, Se­bas­ti­an Hu­bert og Wil­liam Just­næs. Ba­kerst (ikke syn­lig): Da­ni­el Hors­gård Iver­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.