Fle­re tu­sen på Huns­fos­da­gen

Sur vind stop­pet ikke folk fra å ta tu­ren til det po­pu­læ­re ar­ran­ge­men­tet Huns­fos­da­gen lør­dag etter­mid­dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

For fem­te året på rad gikk ar­ran­ge­men­tet på Hunsøya Næringspark av sta­be­len.

– I fjor var det vel rundt 4000 her, men vi reg­ner med at mel­lom 5000 og 6000 vil være inn­om i lø­pet av da­gen, sier Ag­nar Espe­gren, an­svar­lig for ar­ran­ge­men­tet.

Det er be­drif­te­ne som hol­der til i næ­rings­par­ken som står bak ar­ran­ge­men­tet.

Fol­ket tros­set både sur vind og sky­er, og ved 12-ti­den an­slo Espe­gren at de så langt had­de hatt nær­me­re 3000 be­sø­ken­de.

– OVER 2000 PØLSER

Uto­ver etter­mid­da­gen tit­tet sola fram og folk kos­te seg med ven­ner, fa­mi­lie og mor­som­me ak­ti­vi­te­ter.

Gra­tis pølser, sushi, popcorn og and­re god­sa­ker var po­pu­lært hos både voks­ne og barn.

– Hittil har det sik­kert gått med et par tu­sen pølser. Det blir mye på en dag som det­te, sier Jor­unn Paul­sen.

– Jeg har vært med på ar­ran­ge­men­tet alle åre­ne og sy­nes det er helt topp. Nå kom sola også, leg­ger hun til, før hun må has­te vi­de­re med ny pølse­for­sy­ning.

FOR SMÅ OG STO­RE

Kino­vis­ning, ski­renn, ta­lent­show og for­skjel­li­ge ut­stil­lin­ger var bare noe av det som sto på pro­gram­met lør­dag.

– Se, jeg har fått et sverd. Det var skik­ke­lig kult, sier Cas­per Lø­vå­sen (5,5 år).

Han var en av fle­re barn som sto i kø hos klov­nen som lag­de bal­long­fi­gu­rer.

Tra­di­sjo­nen tro ble det ar­ran­gert auk­sjon un­der ar­ran­ge­men­tet. Da Ag­nar Espe­gren en­tret sce­nen flok­ket folk seg rundt, og det tok ikke lang tid før pub­li­kums­en­ga­sje­men­tet steg.

– Ja, da har vi en tørke­trom­mel! Hø­rer jeg 2000? Ja, hvor mye byr du ba­kerst der, var det 3000?, rop­te han ut til for­sam­lin­gen.

– SOLGT TIL DEG!

Pub­li­kum hop­pet og vif­tet med ar­me­ne i væ­ret for å vise at de var vil­li­ge til å hive seg på i bu­drun­de­ne.

– Så har vi fle­re av dis­se høy­trykk­s­spy­ler­ne. Vi star­ter på 100. Hø­rer noen høy­ere? 200, 250?

– 300, ly­der det fra midt­en av for­sam­lin­gen.

Og slik fort­sat­te det til både tv’er, varmt­vanns­be­re­de­re og ra­dio­er var auk­sjo­nert bort.

– Det ble ikke noe på oss, men det var ar­tig å se på. Jeg er her for and­re år på rad, og sy­nes det er flott at de får til et slikt ar­ran­ge­ment. Å sam­les her med man­ge folk er hyg­ge­lig, sier Hen­ning Sol­gård.

Han had­de med seg søn­nen Sind­re Sol­gård (9) og hans ka­me­rat Mat­hias Tve­rå (9).

– Vi har vært på kino, og spist mas­se popcorn. Det er kult at det er gra­tis. Nå skal vi se om vi fin­ner klov­nen, for jeg har lyst på en sånn bal­long­hatt, sier Sind­re.

ALLE FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Huns­fos­da­gen er et po­pu­lært ar­ran­ge­ment for folk i alle al­de­re. Det er fem­te året på rad at da­gen ar­ran­ge­res.

Cas­per Lø­vå­sen var svært for­nøyd med bal­longs­ver­det som klov­nen had­de la­get.

– Jeg reg­ner med at det har gått med et par tu­sen pølser hittil, sier Jor­unn Paul­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.