Bil kjør­te inn i grise­bin­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT, EIRIN MARGRETHE FIDJE

Bon­de Fred­rik Tjø­ger­sen had­de ikke hørt noe som helst da han møt­te folk på tu­net som let­tet etter bi­len sin søn­dag. Den fant de 40 me­ter utpå grise­jor­det.

– Ko­na mi had­de hørt at det had­de vært litt ak­ti­vi­tet uten­for, men hun had­de ikke tenkt så mye over det. Jeg sov godt, jeg, sier Fred­rik Tjø­ger­sen.

Sam­men med ko­na Kris­ti­na Næss dri­ver han Vatne­bu gård uten­for Aren­dal, som har pro­duk­sjon av fri­lands­gris og sau. Søn­dag mor­gen had­de han in­gen anel­se om at gri­se­ne had­de fått uven­tet be­søk i lø­pet av nat­ta.

Først da pa­ret fikk be­søk av en kar som let­tet etter bi­len sin, fikk han øye på kjøre­tøy­et som sto for­latt midt på grise­jor­det, rundt 3–400 me­ter unna inn­hu­set.

– Jeg tenk­te at det­te kun­ne bli litt jobb. Det er egent­lig ikke over­ras­ken­de, for det er jo et fint sted å kjø­re ut. Og ikke minst blir det en god his­to­rie ut av det, ler bon­den.

Bil­ei­e­ren for­tal­te at det had­de vært fest i om­rå­det, og at bi­len had­de blitt stjå­let der­fra.

– Det må vel kun­ne sies å ha vært en grise­fest, sier Tjø­ger­sen, som har man­ge ord­spill på la­ger etter grise­kjø­rin­gen.

Gri­se­ne og de to væ­re­ne som normalt går i inn­heg­nin­gen, lå også og sov un­der tak da ut­for- kjø­rin­gen skjed­de. Der­med har det gått greit med dy­re­ne.

– Had­de det skjedd dag­tid, kun­ne det selv­føl­ge­lig gått ver­re. Bi­len har gått rett fram i en gans­ke brå sving, gjen­nom to gjer­der og der­et­ter hop­pet ned på jor­det og fort­satt rundt 40 me­ter, for­tel­ler Tjøge­re­sen.

Søn­da­gen har gått til å fik­se gjer­det, samt å dra bi­len opp på jor­det. Den har fått en bulk frem­me, tro­lig etter et møte med en tøm­mer­stokk.

Po­li­ti­et ble vars­let om den noe uvan­li­ge par­ke­rin­gen klok­ken 09.08 søn­dag mor­gen:

– En per­son­bil har kjørt av vei­en og inn i en ut­ven­dig grise­bin­ge. For­an­led­nin­gen til hen­del­sen kjen­ner jeg ikke til nå, men po­li­ti­et jobber på ste­det, sier Klei­va­ne til Fædre­lands­ven­nen, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne i Ag­der po­liti­dis­trikt like etter.

Søn­dag etter­mid­dag er fort­satt ikke sjå­fø­ren av bi­len på­gre­pet.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Her end­te fer­den til bi­lis­ten natt til søn­dag. In­gen per­soner el­ler dyr ble ska­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.