Jord­skjelv uten­for Flekke­fjord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD NEKSTAD, RICHARD NODELAND

I sto­re de­ler av Vest-ag­der mer­ket folk ved 1-ti­den et jord­skjelv uten­for Flekke­fjord. Skjel­vet ble re­gist­rert til styr­ke 3 på Richters skala.

– Vi fikk vel­dig man­ge hen­ven­del­ser etter skjel­vet langs he­le kyst­stri­pa fra Eger­sund til Far­sund, for­tel­ler forsk­nings­le­der Tor­mod Kvær­na i NORSAR, det norske seis­mis­ke ob­ser­va­to­ri­et, til Fædre­lands­ven­nen.

Jord­skjel­vet ble re­gist­rert klok­ka 00.59 natt til søn­dag.

– Et jord­skjelv med styr­ke 3 på Richters skala skjer vel om­lag hvert år i Sør-nor­ge. Noen om­rå­der, som Stord, grense­om­rå­de­ne mel­lom Ro­ga­land og Horda­land, Nord­land og Oslo-om­rå­det, er mer utsatt for jord­skjelv enn and­re, for­tel­ler Kvær­na.

Skjel­vets sen­ter er es­ti­mert til å lig­ge øst for An­da­bel­øya, i Ska­ge­li­buk­ta ved ut­lø­pet til Feda­fjor- den, med om­lag 10 kilo­me­ter dyb­de.

– Hvor­dan kan dere sted­fes­te skjel­vets sen­ter så de­tal­jert?

– Det er for­di vi har re­gist­rert skjel­vet på fle­re av våre sta­sjo­ner, både i Hed­mark men også helt opp til Finn­mark. Så sam­ar­bei­der vi også med Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, som har fle­re måle­sta­sjo­ner i nær­he­ten, blant an­net i Stav­an­ger og på Snar­te­mo, sva­rer Kvær­na, men leg­ger til at plas­se­rin­gen har en feil­mar­gin på fem til ti kilo­me­ter inn­til må­lin­ge­ne er fin­jus­ter­te.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med le­se­re en rek­ke ste­der i Flekke­fjord, Kvi­nes­dal, Man­dal, Kristiansand, Aud­ne­dal og Hæge­bo­stad kom­mu­ner som alle har opp­levd rys­tel­ser fra skjel­vet.

– Med så­pass fast fjell som vi har i Nor­ge, og med et skjelv på land, er det ikke uvan­lig å kun­ne mer­ke skjel­vet 100 kilo­me­ter unna, be­kref­ter Kvær­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.