Her par­ker­te han rett i fel­la

Glenn Se­land vur­de­rer å set­te ad­vo­kat på sa­ken etter at han fikk 900 kro­ner i par­ke­rings­bot her ved Es­so Par­ko i Kvad­ra­tu­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Jeg var helt over­be­vist om at par­ke­rings­vak­ten had­de gjort en feil, sier Glenn Se­land til Fædre­lands­ven­nen.

46-årin­gen hev­der å være ri­me­lig kyn­dig på skilt­reg­ler, og sier han ald­ri har fått ge­byr for feil­par­ke­ring tid­li­ge­re.

I for­ri­ge uke par­ker­te han ne­derst i Dron­nin­gens gate etter å ha sjek­ket skil­tet, der­et­ter be­tal­te han med ap­pen Ea­sy­park.

KLAGEN BLANKT AVVIST

Etter et ærend kom han til­ba­ke og fant gul lapp i front­ruta, og han dro spo­ren­streks til par­ke­rings­sel­ska­pets kon­tor for å få opp­klart mis­for­stå­el­sen.

Men den gang ei. Se­land le­ver­te skrift­lig kla­ge, og den er nå blankt avvist. Han må en­ten be­ta­le el­ler frem­me sak for ting­ret­ten.

Kris­tian­san­de­ren me­ner skil­tin­gen på ste­det min­ner mer om en bro­ke­te jun­gel.

Helt oppe ved krys­set står det førs­te skil­tet, som for­tel­ler at om­rå­det er en par­ke­ring for­budt-sone. Un­der­teks­ten sier sam­ti­dig at det er til­latt å par­ke­re «mot av­gift el­ler med gyl­dig til­la­tel­se på vis­te plas­ser».

Han par­ker­te der­for på en av de to opp­mer­ke­de plas­se­ne etter skil­tet, og be­tal­te av­gift med mo­bi­len. Par­ke­rings­auto­ma­ten var til­dek­ket med en søp­pel­pose.

Etter dis­se to plas­se­ne igjen står så et par­ke­ring for­budt-skilt, med pil un­der. Det var det­te skil­tet som fel­te ham.

Pi­len for­tel­ler at skil­tet ikke bare gjel­der i kjøre­ret­nin­gen, som Se­land trod­de, men også til­ba­ke helt til krys­set ved Vest­re Strand­gate.

Se­land la bil­de og for­kla­ring ut på sin Face­bo­ok-pro­fil, og fikk mas­siv støt­te fra fjern og nær.

– Når in­gen for­står skil­tin­gen, bare de selv, bør man slip­pe ge­byr – selv om de har hjem­mel. Det­te er jo ikke et pri­vat sel­skap som dri­ver bu­tikk, men kom­mu­nalt an­sat­te som skal sør­ge for et ryd­dig gate­bil­de, på­pe­ker han.

Se­land me­ner skilt­jun­ge­len bur­de vært tyn­net ut: At det førs­te skil­tet skul­le vært blen­det/ fjer­net, og for­buds­skil­tet flyt­tet opp til krys­set.

Han fikk også vite at skil­tet for dro­sje­holde­plass enda len­ger nede i gata gir yt­ter­li­ge­re hjem­mel for ge­byr, da det har virk­ning 20 me­ter på hver side.

Med 20 ti­mer fri ad­vo­kat­hjelp gjen­nom sin fag­for­ening, vur­de­rer den bøte­lag­te sjå­fø­ren nå se­riøst å prø­ve sa­ken ju­ri­disk.

– Det er sjakk matt, sier Glenn Se­land.

VIL ALL­TID VÆRE KREVENDE

Par­ke­rings­sje­fen kan ikke se at hans an­sat­te har vært for iv­ri­ge i tje­nes­ten.

– I en by vil skil­ting all­tid være krevende. Det er mye som skal re­gu­le­res, og pub­li­kum må være eks­tra opp­merk­som­me og akt­som­me, po­eng­te­rer en­hets­le­der Ray­mond Solaas i Kristiansand Par­ke­ring.

Han me­ner for­buds­skil­tet med pila «vi­ser helt klart» at det ikke er an­led­ning til å par­ke­re her.

– Kun­ne ikke skil­tet hel­ler vært satt opp i krys­set, så ble det in­gen tvil?

– Akku­rat det vil ikke ut­ta­le meg om, for­di det er Sta­tens veg­ve­sen som er skilt­myn­dig­het og har satt opp skil­tin­gen, sva­rer Solaas.

I mai i fjor fikk en lang rek­ke bi­ler bot på ste­det, da dro­sje­hol- de­plas­sen akku­rat had­de sett da­gens lys.

– Når man par­ke­rer er det egent­lig bare å ori­en­te­re seg om for­hol­de­ne på ste­det. De fles­te kla­rer det­te greit, men det hen­der at man feil­tol­ker, sier han.

Fra nytt­år ble det saf­tig øk­ning i par­ke­rings­bø­te­ne som føl­ge av en ny ,na­sjo­nal for­skrift. Til­leggs­av­gif­ten steg fra 300 til 600 kro­ner, par­ke­rings­ge­by­ret fra 500 til 900.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Pila un­der det­te for­buds­skil­tet be­tyr at det også får virk­ning til­ba­ke til krys­set. Glenn Se­land er opp­gitt.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Sjå­fø­ren trod­de det­te skil­tet til­lot ham å par­ke­re mot av­gift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.