KRFS LANDS­MØTE I TRONDHEIM

Krf-leder Knut Arild Harei­de åp­ner for å inn­vil­ge skils­mis­se til kom­mu­ner som blir slått sam­men med tvang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Vi har re­spekt for stor­tings­ved­tak som blir fat­tet, men jeg vil ikke ute­luk­ke at vi i en gitt si­tua­sjon kan være med på å se på end­rin­ger.

Det sier Krf-leder Knut Arild Harei­de til Fædre­lands­ven­nen. Han åp­ner der­med for å re­ver­se­re ved­tak om tvangs­sam­men­slå­ing av kom­mu­ner som Stor­tin­get etter alt å døm­me går inn for i juni. Deri­blant at Søgne og Song­da­len slås sam­men med Kristiansand og at Mar­nar­dal og Lin­des­nes slås sam­men med Man­dal.

Sp har tid­li­ge­re gått inn for det- te, og fått støt­te fra Ap.

Nå føl­ger alt­så KRF etter.

– Jeg sier ikke nød­ven­dig­vis at det blir Krfs ini­tia­tiv, men vi vet jo om and­re par­ti­er som er mer enn åpen for det, sier Harei­de.

– Vil det i en slik sam­men­heng være vik­tig at det kom­mer et lo­kalt ini­tia­tiv?

– Ja, det vil være helt av­gjø­ren­de. For­di det­te ikke kan hand­le om å støt­te en sym­bol­po­li­tikk til Sen­ter­par­ti­et, da må det være for­di vi ser et lo­kalt hen­syn, sier han.

STØT­TE

Stor­tings­re­pre­sen­tant for VestAg­der, Hans Fred­rik Grø­van, og fyl­kes­le­der i KRF Vest-ag­der, Per Sver­re Kvin­laug, støt­ter opp om le­de­ren.

– Det vil være de lo­ka­le spørs­må­le­ne som av­gjør. Er det et sterkt lo­kalt øns­ke om å re­ver­se­re, bør vi vur­de­re det, sier Grø­van.

Kvin­laug po­eng­te­rer Krfs kamp mot bruk av tvang for å slå sam­men kom­mu­ner.

– Jeg er enig. Vi kjem­pet hardt mot de­len om tvang, sier Kvin­laug.

– Men jeg har en for­stå­el­se for at det er krevende si­tua­sjon.

– Sier dere nå egent­lig at po­li­ti­ke­re i kom­mu­ner som Søgne, Song­da­len og Lin­des­nes egent­lig bør ven­te med å star­te sam­men­slå­ings­pro­ses­sen når Stor­tin­get tro­lig ved­tar det­te?

– Stor­tin­gets ved­tak må re­spek­te­res. Men de bør nok ha i bak­ho­det at et an­net fler­tall på Stor­tin­get etter val­get kan kom­me til å åpne for an­nen vur­de­ring, sier Grø­van.

UHELDIG VINGLING

Men Harei­de, Grø­van og Kvin­laug mø­ter mot­bør fra ny­valgt sen­tral­styre­med­lem i par­ti­et, To­ve Wel­le Haug­land.

– Det­te er førs­te gang jeg hø­rer om det. Men jeg kla­rer ikke å se for meg at en re­ver­se­ring er hen­sikts­mes­sig, sier Haug­land.

– KRF me­ner kom­mu­ner bør slås sam­men på fri­vil­lig grunn­lag, men at det også kom­mer til å bli nød­ven­dig med noen tvangs- sam­men­slå­in­ger. Det me­ner jeg at vi bør hol­de oss til, sier kris­tian­san­de­ren.

SØRLANDET BE­TYR MYE

Parti­le­der Harei­de un­der­stre­ker be­tyd­nin­gen av Sørlandet for KRF. Og de po­li­ti­ker­ne fra lands­de­len som nå inne­har sen­tra­le verv i par­ti­et. Stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der, Kjell In­golf Rop­stad, ble lør­dag valgt til par­ti­ets nest­le­der.

Rop­stad blir sett på som Krfs nye kron­sprins, og en mu­lig arv­ta­ker når Harei­de trek­ker seg.

– Jeg me­ner at Kjell In­golf kan gjø­re alt, men jeg har ikke tenkt å slip­pe han til helt enda, sier Harei­de.

– Det vil hel­ler ikke være rik­tig å leg­ge sli­ke for­vent­nings­byr­der på hans skuld­re, sier Krf-le­de­ren.

På spørs­mål om Sørlandet kan få en stats­råd­ga­ran­ti der­som KRF kom­mer i re­gje­ring, sva­rer Harei­de:

– Jeg tror ald­ri KRF har vært i re­gje­rin­gen uten en stats­råd fra Sørlandet, men vi har ikke be­gynt å dele ut stats­råds­pos­ter enda, sier han.

KAMPSAKER

Harei­de pe­ker på KRF som et verdi­par­ti, og hev­der at høs­tens valg i stor grad vil være et verdi­valg.

– De krist­ne ver­di­ene skal pre­ge po­li­tik­ken. Tro og re­li­gion må ikke være noe vi gjem­mer bort, men løf­ter fram. For ek­sem­pel K-ens be­tyd­ning-sa­ken har en helt an­nen be­tyd­ning nå, enn da vi løf­tet den fram for fire år si­den, sier han.

Fa­mi­lie­po­li­tik­ken har i fle­re år vært en av par­ti­ets vik­tigs­te sa­ker. Harei­de pre­si­se­rer at han har in­ten­sjo­ner om å fort­set­te i sam­me stil.

– Styr­ke barne­tryg­den, kon­tant­støt­ten, og gjø­re noe med tids­klem­ma er blant våre kampsaker. Sist­nevn­te for­di at fød­sels­tal­le­ne går ned, og det er en ut­ford­ring for vår vel­ferd, sier han.

FOTO:NTB SCANPIX

Krf-leder Knut Arild Harei­de sier han ikke ute­luk­ker end­rin­ger på ved­ta­ket om sam­men­slå­ing av lan­dets kom­mu­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.