– Må slut­te å ving­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Krf-le­de­re på Sørlandet me­ner le­del­sen må slut­te å ving­le i sam­ar­beids­spørs­må­let.

– Vi må være ty­de­li­ge på at vi kun har ett al­ter­na­tiv, og det er sen­trum-høy­re, sier stor­tings­re­pre­sen­tant for Vest-ag­der, Hans Fred­rik Grø­van.

Til stor ap­plaus gjen­tok KRF­le­der, Knut Arild Harei­de, ved fle­re an­led­nin­ger lands­møte­ved­ta­ket om en sen­trum-høy­re-re­gje­ring. Sam­ti­dig er han ty­de­lig på at et rødgrønt fler­tall på me­nings­må­lin­ge­ne øker sann­syn­lig­he­ten for sam­ar­beid mot venstre­si­den.

– Vi har et ved­tak som er ty­de­lig på en sen­trum-høyre­re­gje­ring. Ved­tak ute­luk­ker imid­ler­tid ikke and­re al­ter- na­ti­ver der­som vi ikke lyk­kes, sier Harei­de.

Krf-le­de­re fra Sørlandet me­ner det er svært uheldig å ving­le i sam­ar­beids­spørs­må­let og fyl­kes­le­der i KRF VestAg­der, Per Sver­re Kvin­laug, er enig med Grø­van.

– En sen­trum-høy­re-re­gje­ring er et klokt og rik­tig bud­skap. Jeg tror det er vik­tig å hol­de oss til det, sier Kvin­laug.

Knut Arild Harei­de mø­ter også mot­bør fra på­trop­pen­de nest­le­der, Kjell In­golf Rop­stad, om hans plan B.

– Jeg ten­ker ho­ved­sak­lig at vi har ett valg, og det er å kom­me i re­gje­ring med Høy­re og Venst­re. Der­som vi ikke lyk­kes med det, blir det mest sann­syn­lig op­po­si­sjon, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.