– Vi le­ve­rer som ald­ri før

Mens tal­le­ne for ho­tell­mar­ke­det i Kristiansand i årets to førs­te må­ne­der er hel­ler trist les­ning, mel­der ett ho­tell at de «le­ve­rer som ald­ri før».

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi har et helt an­net bil­de enn mar­ke­det for­øv­rig i byen, for­tel­ler ho­tell­di­rek­tør ved Scan­dic Kristiansand By­stran­da, Håvard Solum, til Fædre­lands­ven­nen.

Tid­li­ge­re den­ne må­ne­den skrev vi om Nor­dic Ho­tel Con­sul­tings mar­keds­rap­port for fe­bru­ar som meld­te om «gru­som­me tall for ho­tel­le­ne i Kristiansand som ald­ri har opp­levd så sva­ke tall i fe­bru­ar».

Men det gjel­der alt­så ikke for alle ho­tel­le­ne.

– Tal­le­ne i rap­por­ten er 100 pro­sent rik­ti­ge de, og det er vel­dig be­ten­ke­lig at vi har et så­pass dif­fe­ren­si­ert mar­ked i byen. Det be­tyr også at en­kel­te ho­tel­ler sli­ter, men for egen del har ut­vik­lin­gen vært svært po­si­tiv, sier Solum.

– KONTINUERLIG VEKST

Si­den Scan­dic er et børs­no­tert sel­skap og ho­tel­let i Kristiansand en un­der­av­de­ling av kon­ser­net, kan han ikke gå ut med tall i kro­ner og øre.

– Men om­set­nin­gen hittil i år, ut april, lig­ger 8,1 pro­sent over fjor­året. Vi har solgt 8,5 pro­sent fle­re rom i sam­me pe­rio­de og har også en REVPAR (om­set­ning per til­gjen­ge­li­ge rom, journ.anm.) som lig­ger 12,5 pro­sent over fjor­året, for­tel­ler Solum, og leg­ger til at ho­tel­let har hatt kontinuerlig vekst si­den opp­star­ten i 2013.

AQUARAMA VIK­TIG

Han tror grun­nen til at by­ens størs­te ho­tell gjør det så­pass bra skyl­des fle­re år­sa­ker, men leg­ger ikke skjul på at Aquarama be­tyr mas­se. Ho­tell­gjes­te­ne får nem­lig fri til­gang både til spa- og tre­nings­an­leg­get i nabo­byg­get.

– Da vi skul­le inn­gå firma­av­ta­ler for ti år si­den var spørs­må­let all­tid om fir­ma­ene fikk ra­batt i ba­ren. Nå lu­rer de på om det er til­gang til tre­nings­sen­ter, for­tel­ler ho­tell­di­rek­tø­ren.

IN­GEN OLJEKRISE

Olje­kri­sen, som har vært en for­kla­ring på ned­tu­ren hos de and­re ho­tel­le­ne, på­står Solum at Scan­dic-ho­tel­let ved By­stran­da ikke har mer­ket.

– Vi for­ven­tet jo ned­gang da olje­knek­ken kom, men vi har fak­tisk ikke mer­ket noe til den. Og det til tross for at vår størs­te kun­de i 2014 var i olje­bran­sjen, noe den de­fi­ni­tivt ikke var året etter, for­tel­ler Solum.

En be­visst sat­sing på of­fent­li­ge kun­der, som helse­fore­tak, uni­ver- si­te­tet og kom­mu­na­le fore­tak har dek­ket bort­fal­let av olje­gjes­ter.

– For­ret­nings- og kon­fe­ranse­rei­sen­de står for 75 pro­sent av om­set­nin­gen gjen­nom året. Bare i dag er det smekk­fullt på alle møte­rom­me­ne og si­den påske har vi ikke hatt ei natt med un­der 200 be­lag­te rom, sier Solum om ho­tel­let som har 229 rom med 814 sen­ger.

❞ Vi for­ven­tet jo ned­gang da olje­knek­ken kom, men vi har fak­tisk ikke mer­ket noe til den.

HÅVARD SOLUM, ho­tell­di­rek­tør

Scan­dic Kristiansand By­stran­da

– FORT­SATT TØFT

– Hva er pro­ble­met til ho­tell­bran­sjen i byen slik du ser det?

– Det er å fyl­le ho­tel­le­ne i pe­rio­den fra ok­to­ber til april, som har vært pro­ble­met over fle­re år. At vi nå har fått Q42 med kon­gress­fa­si­li­te­ter som kan ta de sto­re ar­ran­ge­men­te­ne, kan være med på å snu tren­den. Had­de vi for ek­sem­pel fått et av de man­ge lands­møte­ar­ran­ge­men­te­ne til de po­li­tis­ke par­ti­ene, vil­le det gav­net he­le byen, sva­rer Solum.

– At Cale­do­ni­en pus­ser opp for en kvart mil­li­ard og at det kom­mer et nytt ho­tell på Tor­vet som øker ka­pa­si­te­ten med over 150 rom gjør vel ikke si­tua­sjo­nen let­te­re?

– At Cale­do­ni­en pus­ser opp sy­nes jeg bare er po­si­tivt. Og det kan du si­te­re meg på. At pro­duk­te­ne i byen er bra og freshe er bra for Kristiansand som pro­dukt, sva­rer Solum.

– 150 nye rom på Tor­vet da? – Det gjør at mar­ke­det fort­satt blir tøft, men vi får håpe det drar fle­re gjes­ter til byen, sva­rer ho­tell­di­rek­tø­ren etter en leng­re tenke­pau­se.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ho­tell­di­rek­tør Håvard Solum er godt for­nøyd med at Scan­dic Kristiansand By­stran­da kan vise til vekst i et ho­tell­mar­ked som el­lers sli­ter. HO­TELL-SUKSESS. Går mot­strøms i et «gru­somt» mar­ked

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.