Blir ny fab­rikk­sjef på Elkem So­lar

Etter 22 år på GE Health­ca­re i Lin­des­nes, hvor­av fem som øvers­te leder, har Jor­unn Gis­le­foss tak­ket ja til ny topp­jobb hos Elkem So­lar.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

– Jeg star­ter som fab­rikk­sjef på Elkem So­lar i Kristiansand fra 1. juni, for­tel­ler Jor­unn Gis­le­foss, enn så len­ge fab­rikk­di­rek­tør på GE Health­ca­re i Span­ger­eid, til Fædre­lands­ven­nen.

De rundt 350 an­sat­te i hjørne­steins­be­drif­ten i Lin­des­nes ble in­for­mert om ny­he­ten tors­dag. De om lag 200 an­sat­te ved Elkem So­lar på Fi­skå fikk be­skje­den da­gen etter.

– Det er en so­lid ka­pa­si­tet vi har fått med på la­get. Hun har er­fa­ring med man­ge av de sam­me tin­ge­ne som trengs for å ut­vik­le Elkem So­lar vi­de­re, sier verks­di­rek­tør og Gis­le­foss’ nye over­ord­ne­de i Elkem So­lar, Geir Aus­land.

Pro­sess­in­du­stri­be­drif­ten som pro­du­se­rer su­per­rent si­li­si­um som bru­kes i sol­cel­ler, ble i fjor ut­vi­det med en fab­rikk på Her­øya. Der­med ble det end­rin­ger i le­del­sen, sam­ti­dig som tid­li­ge­re fab­rikk­sjef Jon Hel­ge Lan­de flyt­tet hjem til Vest­lan­det og nye ut­ford­rin­ger.

– Jon Hel­ge har vært en kjempe­mann som ikke er lett å er­stat­te, men når han nå slut­ter me­ner vi å ha fått til en vel­dig god løs­ning. Alle i or­ga­ni­sa­sjo­nen er kjempe­for­nøyd med å få Gis­le­foss som ny fab­rikk­sjef, sier Aus­land.

Gis­le­foss selv kan se til­ba­ke på det hun kal­ler «et fan­tas­tisk in­du­stri­even­tyr» for fab­rik­ken ved Ramslands­vå­gen uten­for Span­ger­eid.

– Vi er ver­dens størs­te pro­du­sent av rønt­gen­kon­trast­mid­ler med nes­ten 40 pro­sent av ver­dens­mar­ke­det. Dag­lig bruker 240.000 pa­si­en­ter pro­duk­ter fra an­leg­get, for­tel­ler Gis­le­foss.

Jon Gab­ri­el Nodde­land tar over som fab­rikk­di­rek­tør etter Gis­le­foss.

– Jeg gle­der meg vel­dig til å ta fatt på job­ben, sier Nodde­land. Som Gis­le­foss har også han et par ti­år bak seg i be­drif­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.