Ja til for­bud mot tig­ging

Faedrelandsvennen - - MENING - Lil­le­sand Frp

Ro­ma­nia? Rei­se dit? Det hør­tes så spen­nen­de ut at nys­gjer­rig­he­ten over­vant fryk­ten.

ho­det mitt duk­ket føl­gen­de set­ning opp: Trøs­te og bære, nå får jeg an­led­ning til å se all elen­dig­he­ta.

Jeg reis­te ned med ma­gen full av for­dom­mer. Det­te går rett vest tenk­te jeg og så for meg et un­der­ut­vik­let mid­del­al­der­sam­funn med dag­li­ge ran og ty­ve­ri­er og det som ver­re er.

For­bau­sel­sen gjor­de min skep­sis til skam­me. Det som møt­te meg var et fan­tas­tisk, mo­der­ne, rikt land på både na­tur, tu­ris­me, kultur og res­sur­ser som jord, skog, mi­ne­ra­ler og olje­pro­duk­sjon. Fol­ket var, etter med­lem­skap i EU som med­lems­land num­mer 27, godt be­mid­let med mo­der­ne byg­nin­ger, in­fra­struk­tur, bil­park og vel­fyl­te kjøpe­sent­re.

Histo­ris­ke hen­din­ger og kri­ger har gjort Ro­ma­nia til et land med va­rie­ren­de grense­lin­jer og be­folk­nings­grup­per be­stå­en­de av ru­me­ne­re, un­ga­re­re, tys­ke­re, Rom-folk og inn­slag av tyr­kisk av­stam­ning.

Hvem er da dis­se men­nes­ke­ne som kom­mer til Nor­ge og som vi har så sto­re inn­ven­din­ger mot og som sit­ter på gate­hjør­ne­ne i Nor­ge med plast­kop­pen sin? De er fak­tisk Ro­ma­nias dår­ligs­te re­kla­me. Avi­se­ne våre er ful­le av le­ser­brev om me­nin­ger om et fe­no­men som få nord­menn har kjenn­skap til.

Rund­tu­ren gav et godt sam­men­satt bil­de av lan­dets ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter. Noen grup­per av Rom-fol­ket øns­ker ikke end­rin­ger av sitt leve­sett, som i år­hund­rer har fulgt sam­me spor. De vil ikke ha en van­lig jobb, de går ikke på sko­len selv om de har lov­fes­tet skole­gang. Da­ge­ne går med til tig­ging og an­nen virk­som­het. Man­ge bor i slum­om­rå­der i by­ene el­ler i lands­byer med en be­folk­ning av rom el­ler and­re sigøy­ner­grup­per som har bo­satt seg i ut­kant­e­ne.

De voks­ne er stort sett ar­beids­løse og over­le­ver på en blan­ding av dags­ar­beid, små­salg, å ut­fø­re tje­nes­ter for lo­kal­be­folk­nin­gen, å ale opp hus­dyr, bytte­han­del og tig­ging. Her bor man­ge i dår­li­ge bo­li­ger, of­test uten inn­lagt vann og med jord­gulv.

Det er gjort for­søk med å byg­ge bo­lig­blok­ker for in­te­gre­ring, men de blir to­talt ra­sert og for­søp­let i lø­pet av få år. Det ser ut som de Rom-lei­re­ne som etab­le­res hos oss og som kre­ver sto­re res­sur­ser til opp­ryd­ding.

De kri­mi­nel­le i Ro­ma­nia ut­vi­der virk­som­he­ten til res­ten av Euro­pa. De sam­ler sam­men de fat­ti­ge og trans­por­te­rer dem ut til and­re land, i ho­ved­sak de som kal­les sigøy­ne­re, rom og lig­nen­de mi­no­ri­te­ter. De plas­se­res på våre bu­tikk­hjør­ner og har i opp­drag å spil­le, sam­le, sel­ge, tig­ge og ut­nyt­te de res­sur­se­ne som er til­gjen­ge­li­ge som også in­ne­bæ­rer salg av rus­mid­ler. Det er verdt å vite at de myn­te­ne som slip­pes i plast­kop­pe­ne går ikke til fa­mi­lie­ne som tren­ger dem, men til å dri­ve en ut­strakt ma­fia­virk­som­het. Noe som po­li­ti­et også går ut og ad­va­rer mot. Det kan man godt kan ten­ke over før myn­te­ne slip­pes i plast­kop­pe­ne på gate­hjør­net.

Ro­ma­nia selv har lov­fes­tet for­bud mot tig­ging. De vil ha flest mu­lig inn­byg­ge­re til å hjel­pe seg selv til fast bo­set­ting, skole­gang og ar­beid. Ru­mens­ke myn­dig­he­ter frem­he­ver der­for at even­tu­elt bi­stands­ar­beid og hjelpe­til­tak bør ad­mi­ni­stre­res lo­kalt slik at de som vir­ke­lig tren­ger hjelp, får det i sitt nær­om­rå­de.

I vårt reise­føl­ge var det men­nes­ker som har dre­vet bi­stands­ar­beid si­den 1980 tal­let og kjen­ner lan­det me­get godt. Vi kan gjer­ne bi­dra til et var­me­re sam­funn i de­res eget hjem­land, Ro­ma­nia. Det trengs frem­de­les land­bruks­red­skap, verk­tøy og per­son­lig tek­nisk hjelpe­ut­styr.

Jeg for­mid­ler gjer­ne kon­takt til dem som kan det­te best.

❞ Det er gjort for­søk med å byg­ge bo­lig­blok­ker for in­te­gre­ring, men de blir to­talt ra­sert og for­søp­let i lø­pet av få år. Det ser ut som de Rom­lei­re­ne som etab­le­res hos oss og som kre­ver sto­re res­sur­ser til opp­ryd­ding.

Roar Svar­stad,

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Inn­sen­de­ren me­ner det er bed­re å hjel­pe tig­ger­ne i de­res egne nær­om­rå­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.