Høy­re, Frp og Ven­st­res tvangs­sam­men­slå­ing

Faedrelandsvennen - - MENING -

En av be­grun­nel­se­ne for sam­men­slå­ing har vært at det skal bli bed­re tje­nes­ter og stør­re fag­mil­jø.

●● Det er der­for mer­ke­lig at de sam­me stor­tings­po­li­ti­ker­ne nå fore­slår sen­tra­li­se­ring til Oslo av ny­født­po­sen for for tid­lig fød­te barn i Kristiansand.

Var det ikke et ster­ke­re fag­mil­jø og bed­re tje­nes­ter vi skul­le få, når stor­tings­po­li­ti­ker­ne nå bruker tvang ved sam­men­slå­ing?

For å kun­ne for­stå det­te må Jan To­re San­ner for­tel­le oss hvil­ke tje­nes­ter han me­ner er for dår­li­ge i Søgne kom­mu­ne. Har San­ner bed­re lo­kal­kunn­skap enn de som bor der? Når San­ner på­står at vi skal få bed­re tje­nes­ter, må han for­tel­le oss hvil­ke tje­nes­ter kon­kret skal bli bed­re.

Skal vi få en be­man­nings­norm på våre syke­hjem? Skal vi få et de­mens­sen­ter? Skal vi få fle­re læ­re­re i sko­len? Skal vi få et svømme­bas­seng? Skal vi få bed­re buss­til­bud?

Vi reg­ner jo med at stor­tings­po­li­ti­ker­ne har en plan om hvil­ke tje­nes­ter som blir bed­re ved at de tvin­ger Søgne inn i Kristiansand. Vi for­ven­ter fak­tisk at San­ner de­ler det­te med inn­byg­ger­ne. El­ler tas alle sli­ke mø­ter bare i luk­ket rom?

En av be­grun­nel­se­ne for tvangs­sam­men­slå­ing var at det skal bli mer lo­kal­de­mo­kra­ti og kom­mu­ne­ne skal få mer å si. Det var små kom­mu­ner som skul­le slås sam­men Søgne er ikke li­ten, med 12.000 inn­byg­ge­re. Hvor­dan hen­ger det­te på greip? Vi i Søgne har lo­kal­de­mo­kra­ti og fol­ket har sagt nei, men vi blir ikke hørt.

Tror stor­tings­po­li­ti­ker­ne at vi skal tro på dem i frem­ti­den etter det­te? Tror stor­tings­po­li­ti­ker­ne at vi vil gi dem vår stem­me ved val­get? Stor­tin­get bruker nå tvang stikk i strid med fol­kets vil­je. Det­te vit­ner om null re­spekt for inn­byg­ger­ne som har stemt dem inn på Stor­tin­get.

En av San­ner be­grun­nel­ser for tvang er at Søgne «sper­rer» for sam­men­slå­ing. Da må vi spør­re: Hvor­for ble det ikke Lil­le­sand, som lig­ger næ­rings­mes­sig nær­me­re Kristiansand?

Vi har en fri­hets­lov fra 1995. Blir lo­ven nå end­ret?

Fol­ket må ved stor­tings­val­get

ole MAGNE om­dal,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.