Re­gje­rin­ga ra­nar vass­kraft­kom­mu­na­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - 1. kan­di­dat Sp, Vest-ag­der

Re­gje­rings­par­tia Høg­re og Frp lova i Sunn­vol­len-er­klæ­rin­ga at vass­kraft­kom­mu­nar skul­le få veder­lag for kraft­pro­duk­sjon, slik ord­nin­ga med eige­doms­skatt har gitt høve til i over 120 år.

●● Verts­kom­mu­na­ne til kraft­an­legg har av­stått ver­di­ful­le na­tur­res­sur­sar til gagn for hei­le det norske sam­fun­net, så det skul­le ber­re mang­le at det er grunn­lag for veder­lag. Re­gje­rin­ga har vist noko anna i prak­sis. I 2015 la re­gje­rin­ga opp til å fjer­ne eige­doms­skatt på kraft­lin­jer og in­du­stri­an­legg, så­kal­la verk og bruk. Det vil­le ha med­ført eit år­leg tap på 9,6 mil­lio­nar kro­ner for Vennesla kom­mu­ne. Det gjekk ikkje Stor­tin­get med på.

No har re­gje­rin­ga fun­ne ein an­nan vri ved å ikkje sen­ke ka­pi­ta­li­se­rings­ren­ta i takt med ge­ne­rell rente­ned­gang. Det fø­rer til at verts­kom­mu­na­ne i år ta­per nær ein halv mil­li­ard i eige­doms­skatt. Stor­tin­get har bede re­gje­rin­ga sen­ke ren­ta med minst eitt pro­sent­po­eng, men fi­nans­mi­nis­te­ren ven­der det døve øret til både Stor­tin­get og Lands­sa­man­slut­nin­ga av vass­kraft­kom­mu­nar (LVK).

Vennesla kom­mu­ne får ein inn­tekts­svikt på ca. 5,5 mil­lio­nar kro­ner på eige­doms­skatt og læ­gre kraft­pris i 2017. Det be­tyr mind­re pen­gar til sku­le og eldre­om­sorg. På veg­ner av verts­kom­mu­na­ne krev LVK til­bake­be­ta­ling av det tap­te i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett. Vi­da­re ber LVK om at ka­pi­ta­li­se­rings­ren­ta blir ned­sett i nes­te stats­bud­sjett, slik at verts­kom­mu­na­ne kan be­hal­de dei van­le­ge inn­tek­te­ne av eige­doms­skatt på kraft.

Sen­ter­par­ti­et mei­ner den­ne saka vi­ser at lan­det treng ei ny re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.