Hjerte­skjæ­ren­de kvinne­ret­tig­he­ter

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ut­tryk­ket «det er in­gen men­neske­rett å få barn» gjel­der ikke len­ger.

●● Den tid­li­ge­re sann­he­ten har gått ut på dato ved lege­vi­ten­ska­pens hjelp. Si­den prøver­ørs­me­to­den kom til an­ven­del­se for pris­ver­dig å hjel­pe barn­løse ek­te­par til å få opp­fylt sitt høy­es­te øns­ke, har det­te tatt helt av.

Me­to­den er ikke len­ger for­be­holdt ek­te­par, men til­bys nå i alle sam­men­hen­ger. Kvin­ner og menn, uav­hen­gig av sek­su­ell leg­ning og si­vil sta­tus, kan i dag opp­nå å bli for­eld­re. Sæd og egg­do­na­sjo­ner har gjort barn til en be­stil­lings­vare.

Sam­ti­dig med den­ne ut­vik­lin­gen er lo­ven om selv­be­stemt abort av 1978 nå ut­vi­det til også å gjel­de selv­be­stemt fos­ter­re­duk­sjon. Det vil si at kvin­ner ved fler­ling­gra­vi­di­tet, som bare øns­ker seg ett barn, kan kre­ve de øv­ri­ge bar­na fjer­net ved norske syke­hus.

Der­som det ek­sem­pel­vis drei­er seg om tvil­lin­ger kan hun vel­ge å ta li­vet av den ene tvil­lin­gen. Drei­er det seg om tril­lin­ger kan hun vel­ge å ta li­vet av to av bar­na – el­ler be­hol­de 2 - og bli tvil­ling­mor.

Noen etis­ke vur­de­rin­ger av den­ne ut­vi­de­de kvinne­ret­tig­he­ten, som man­ge le­ger er sterkt i mot, har stor­tin­get ikke fore­tatt. Fag­mil­jø­ene er ikke hørt. Man byg­ger kun på en ju­ri­disk for­tolk­ning av abort­lo­ven av 1978, fore­tatt av Jus­tis­de­par­te­men­tets lov av­de­ling i 2016, som kon­klu­de­rer med at den­ne lo­ven er god nok i seg selv til også å om­fat­te fler­ling abort.

Fler­ling­gra­vi­di­te­ter fore­kom­mer of­test etter as­sis­tert be­frukt­ning. Når kvin­nen ber om fos­ter­re­duk­sjon etter slik be­hand­ling, tar le­ger liv - som le­ger selv har vært med å ska­pe. I kvinne­ret­tig­he­te­nes navn.

Av­li­v­nin­gen skjer ved at det sprøy­tes en dose ka­lium­klo­rid inn i hjer­tet til det bar­net som av le­gen vel­ges ut til å dø. Iføl­ge leder av Norsk gy­ne­ko­lo­gisk for­ening, Jone Tro­vik, vel­ger le­gen da det bar­net det er tryg­gest/sik­rest å stik­ke i. Det døde bar­net skrum­per etter hvert inn i liv­mo­ren. I da­gens sam­funn er barn gjort til brik­ker i et spill på liv og død i et sta­dig mer avan­sert valg­sys­tem.

Over­lege Birgitte Hei­berg Kahrs ved St.olavs hos­pi­tal sin

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.