Hvor­for K i KRLE?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ap har ny­lig av­slut­tet sitt lands­møte og skapt ny uro om­kring sko­lens livs­syns­fag.

●● Ved å stry­ke K-en i KRLE har par­ti­et sådd tvil om kris­ten­dom­mens plass i fa­get. Når KRF har ar­bei­det for og fått gjen­nom­slag for en end­ring fra RLE til KRLE, hand­ler ikke det først og fremst om be­hov for en navn­end­ring, men en ty­de­li­ge­re un­der­strek­ning av kris­ten­dom­mens plass i fa­get. Svært ulik prak­sis både med hen­syn til kvan­ti­tet og kva­li­tet skap­te be­hov for å ty­de­lig­gjø­re vår krist­ne kul­tur­arvs plass i fa­get.

Fa­get er grunn­sko­lens læ­rings­til­bud til barn i Nor­ge, et land hvor de fles­te til­hø­rer krist­ne kirke­sam­funn og alle fer­des i et sam­funn og en kultur som i stor grad pre­ges av kris­ten­dom­mens inn­fly­tel­se gjen­nom tu­sen år. Ele­ve­ne skal gis kunn­skap om det­te. Sam­ti­dig skal fa­get gi kunn­skap om and­re re­li­gio­ner og livs­syn, rus­te ele­ve­ne til et liv i en verden med livs­syns­mang­fold og være en møte­plass for ele­ver som kom­mer fra fa­mi­li­er med ulik tro­sog livs­syns­bak­grunn. Re­spekt for den en­kel­tes tros­fri­het er et av fa­gets kjenne­tegn.

Krle-fa­get er i sam­svar med men­neske­ret­tig­he­te­ne. På bak­grunn av egne eva­lu­e­rin­ger i Nor­ge og klage­sa­ker som er be­hand­let i norske dom­sto­ler og fulgt opp i to in­ter­na­sjo­na­le in­stan­ser, er fa­get også kraf­tig for­bed­ret. Det står i dag støtt som et kunn­skaps­fag og møte­sted for ele­ver med ulik livs­syns- og kultur-bak­grunn.

Vi vil sik­re at alle ele­ver over he­le lan­det får noen­lun­de lik grunn­kunn­skap om kristendom, and­re re­li­gio­ner og livs­syn og etikk. K-en er et sym­bol på at vi har en kris­ten kul­tur­arv å ta vare på, og at den­ne de­len av fa­get skal ut­gjø­re om lag halv­par­ten av un­der­vis­nin­gen. En pre­si­se­ring av hvor stor an­del kristendom skal ha, bi­drar til mer lik vekt­leg­ging av kris­ten­dom­mens plass over he­le lan­det. Uli­ke livs­syn skal fort­satt like­be­hand­les, alt­så be­hand­les ut fra sam­me kunn­skaps­per­spek­tiv. Det er bred enig­het om fa­gets for­mål og me­to­dikk. Fa­get skal være møte­plass for ele­ver med ulik livs­syns­bak­grunn

Det er en mis­for­stå­el­se at kva­li­ta­tiv like­be­hand­ling også kre­ver lik un­der­vis­nings­meng­de for uli­ke de­ler av fa­get. Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­ret klar­gjør det­te slik: «det fak­tum at kris­ten­dom­men gis en stør­re plass i fa­get ikke er i strid med men­neske­ret­tig­he­te­ne, så len­ge de uli­ke re­li­gio­ner og livs­syn be-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.