In­du­stri og kraft hø­rer sam­men

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­gje­rin­gen la ny­lig fram In­du­stri­mel­din­gen. Den skal nå be­hand­les i Stor­tin­get. Kraft­fyl­ka re­pre­sen­te­rer 11 fyl­ker, hvor kraft­pro­duk­sjon er vik­tig for næ­rings­ut­vik­lin­gen.

●● Vi har som et vik­tig prin­sipp at kraf­ta i størst mu­lig grad må bru­kes der den blir pro­du­sert. Det er der­for en man­gel i In­du­stri­mel­din­gen at den ikke grun­dig behandler ramme­vil­kår og vi­de­re ut­vik­ling i kraft­sek­to­ren.

Kraft­fyl­ka er po­si­ti­ve til mel­din­gens ho­ved­bud­skap, ikke minst til sat­sing på di­gi­ta­li­se­ring, eks­port­frem­men­de til­tak og in­du­stri­klyn­ger. Vi me­ner re­gio­ne­ne skal være til­trek­ken­de for in­du­stri som be­nyt­ter for­ny­ba­re energi­kil­der. Det er vik­tig for mil­jø­et og for he­le lan­dets næ­rings­ut­vik­ling.

In­du­stri­mel­din­gen har der­for noen ve­sent­li­ge mang­ler. Den tar i for li­ten grad for seg ramme­vil­kår for kraft­næ­rin­ga. Norsk vann­kraft har vært, og vil være, en ve­sent­lig inn­sats­fak­tor i ut­vik­lin­gen av norsk land­ba­sert in­du­stri. Syner­gi­en mel­lom kraft- og in­du­stri­po­li­tik­ken bur­de der­for vært be­hand­let grun­di­ge­re.

Be­tin­gel­se­ne for for­ny­bar ener­gi har stor be­tyd­ning for pri­sen ved å dri­ve in­du­stri­pro­duk­sjon i Nor­ge. For­bruks­av­gift på elek­trisk kraft, opp­rin­nel­ses­ga­ran­ti­er for for­ny­bar kraft, uten­lands­kab­ler og de ge­ne­rel­le sub­si­die­ord­nin­ge­ne til for­ny­bar ener­gi må der­for se­es i en hel­het­lig sam­men­heng med in­du­stri­pro­duk­sjon.

Da­gens kraft­skatte­re­gi­me gir ikke til­strek­ke­li­ge in­cen­ti­ver til re­in­ves­te­rin­ger i norsk vann­kraft, sel­ve rygg­mar­gen i kraft­kre­ven­de in­du­stri­pro­duk­sjon. Mel­din­gen mang­ler også en vur­de­ring av de sto­re kost­na­de­ne for in­ves­te­rin-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.