Du har din tro – jeg har min

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE, Første­lek­tor, NLA Gim­le­kol­len

Ja, det er jo sant det, at vi alle har vår per­son­li­ge tro. Den kan være re­li­giøs el­ler se­ku­lær – ha med Gud og gu­der å gjø­re, el­ler være for­ank­ret i en selv el­ler for ek­sem­pel i vi­ten­ska­pen. Uan­sett er det en tro, og selv­sagt skal vi re­spek­te­re tro­en hos hver­and­re!

Noe helt an­net er det å si at det er like­gyl­dig hva vi tror på. Da går to­le­ran­se og re­spekt over i re­la­ti­vis­me, der all tro er like gyl­dig. Den­ne hold­nin­gen er like tids­ty­pisk som den er ut­ford­ren­de. For hvor lett er det ikke å bli brakt til taus­het om tro­en på Je­sus som Sann­he­ten? Og hvor lett er det ikke å bli usik­ker på om Je­sus vir­ke­lig er enes­te vei­en til Gud?

Pau­lus er hver­ken taus el­ler usik­ker når han i Ro­mer­bre­vets førs­te ka­pit­tel pro­kla­me­rer: ”For jeg skam­mer meg ikke over evan­ge­li­et. Det er en Guds kraft til frel­se for hver den som tror, jøde først og så gre­ker.” (v. 16)

Evan­ge­li­et – som i Det gam­le tes­ta­men­tet står for «gode nyheter om Guds av­gjø­ren­de sei­er i his­to­ri­en”, er fo­kus i he­le bre­vet. In­gen ny­het er bed­re enn den­ne; at Je­sus er den sei­ren­de! Pau­lus har møtt den opp­stand­ne og er­fart kraf­ten i evan­ge­li­et. Midt i alle al­ter­na­ti­ve­ne på Ro­mer­ri­kets livs­syns­torg, er han der­for trygg på at det kun er det­te som åp­ner vei­en til­ba­ke til Gud.

Like sik­re kan vi være. Bare Je­sus er verd å tro på – for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.