La­get film om brød­re­nes vans­ke­li­ge for­hold

I en do­ku­men­tar kom­mer det vans­ke­li­ge for­hol­det mel­lom ver­dens bes­te spyd­kas­ter Andreas og sports­jour­na­list Chris­ti­an fram.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Jeg er så lei. Had­de det ikke vært for at vi had­de holdt på så len­ge, vil­le jeg slut­tet det­te med en gang. Spe­si­elt si­den det er deg.

Om­trent slik tord­ner Andreas Thor­kild­sen un­der en tre­nings­økt på Olym­pia­top­pen i 2014 mot sin store­bror Chris­ti­an i do­ku­men­tar­fil­men «Ver­dens ster­kes­te lille­bror». Den blir vist på NRK i juni. Fædre­lands­ven­nen var på plass i Vol­da og fikk se før­pre­mie­ren.

Etter et skuf­fen­de OL i Lon­don 2012 sat­te sports­jour­na­list Chris­ti­an seg ned med Andreas. De ble eni­ge om å lage en dokumentarfilm fram mot OL i Rio 2016. Store­bror Chris­ti­an så på det som en mu­lig­het for å kom­me nær­me­re sin lille­bror.

– I til­legg tenk­te jeg at jeg som sports­jour­na­list og bror had­de en unik mu­lig­het til å for­tel­le his­to­ri­en hans, sier Chris­ti­an til Fædre­lands­ven­nen få mi­nut­ter etter at han så fil­men blant «van­li­ge folk» for førs­te gang.

– Jeg tror det skal gå greit, var sva­ret han fikk av Andreas.

– MER STYR ENN HYG­GE­LIG

Å si at det gikk helt greit i etter­tid vil være å over­dri­ve. Det som i 2012 for­hå­pent­lig­vis skul­le bli en suk­sess­his­to­rie om hvor­dan Andreas kom til­ba­ke til gam­le høy­der (to OL-, to EM- og ett Vm-gull og tre Vm-sølv) etter ned­tu­ren ble in­gen ty­pisk sports­do­ku­men­tar.

Re­sul­ta­tet ble hel­ler en his­to­rie om re­la­sjo­nen mel­lom brød­re­ne fra Kristiansand.

– Det var okay i star­ten å dra på rei­ser sam­men, men etter hvert har det blitt mer styr enn hyg­ge­lig. Du ma­ser he­le ti­den, sier Andreas et styk­ke ut i den time­lan­ge vi­deo­en.

Den tid­li­ge­re spyd­kas­te­ren er kjent for å være en svært luk­ket per­son. Det har han vært for store­bror Chris­ti­an også. Det vi­ser også fil­men.

PRATER IKKE På MÅ­NE­DER

Kran­ge­len nevnt i inn­led­nin­gen gjør at brød­re­ne ikke prater med hver­and­re på fle­re må­ne­der. Andreas må som 32-åring ope­re­re hof­ta for å kom­me til­ba­ke. Chris- tian pusher det for langt, iføl­ge ham selv, da han prø­ver å fin­ne ut hva lille­bro­ren egent­lig ten­ker.

De­res ster­ke tra­di­sjon ved å lage ar­ti­ge jule­kort sam­men forbi­gås i still­het. Før de set­ter seg ned og prater ut.

– Vi har vært vel­dig for­skjel­li­ge be­stan­dig. Vi kom nær­me­re gjen­nom det­te og vi fikk snak­ket ut om ting vi ikke had­de pra­tet ut om tid­li­ge­re. Selv om vi har hatt noen tøf­fe figh­ter. Jeg inn­ser at jeg pushet det for langt. Am­bi­sjo­ne­ne våre øde­la litt for hver­and­re. Han vil­le til­ba­ke til OL og jeg drev mitt pro­sjekt. Det ble en krasj, sier Chris­ti­an.

– Hvor­dan har for­hol­det vært etter at han la opp og ka­me­ra stop­pet å fil­me?

– Fil­min­gen har slut­tet og pres­set på Andreas er mye mind­re. Det gjør at det er mind­re dis­trak- sjo­ner og vi har det bed­re i dag og vi har mer rom for å bare være brød­re. Det er godt, sva­rer Chris­ti­an.

Av­slut­nin­gen på «freds­pra­ten» etter krang­lin­gen på Olym­pia­top­pen blir run­det av med at Chris­ti­an for­tel­ler at Andreas skal bli on­kel til Al­ma. Bar­net vi­ser kan­skje fram Andreas på sitt bli­des­te, uten­om gull­fei­rin­ge­ne, i do­ku­men­ta­ren.

Chris­ti­an og sam­bo­eren Linn flyt­ter til New York un­der fød­sels­per­mi­sjo­nen. Andreas skal til San Diego for å lade opp til RIO-OL som kun er få må­ne­der unna og stop­per inn­om New York på vei­en. Chris­ti­an sø­ker nye svar, men en­der opp med at Andreas opp­le­ver ham som ma­se­te og drar til San Diego.

Store­bro­ren set­ter seg på fly­et til San Diego for å fin­ne And­re- as etter et par uker. Uten å mel­de ifra.

Når fly­et lan­der 11. mai 2016 går Chris­ti­ans mo­bil varm. Mel­din­ger og ube­svar­te an­rop tik­ker inn. Sam­ti­dig som Chris­ti­an satt på fly­et, la Andreas Thor­kild­sen ut mel­ding om at han leg­ger opp. Det blir ikke noe RIO-OL. Ska­de­ne set­ter en en­de­lig stop­per. Et es­sen­si­elt øye­blikk for do­ku­men­ta­ren.

Bro­ren av­slut­ter idretts­kar­rie­ren uten at Chris­ti­an vet noen ting før mel­din­gen lig­ger på Twit­ter og Insta­gram.

– Jeg var den sis­te i verden som fikk vite at min bror la opp, sier han i fil­men.

– Det var et sjokk. Det end­rer alt. At han leg­ger opp uten å si ifra sier mye om for­hol­det vårt på det tids­punk­tet og hvor mye jeg mas­te på ham for å få opp­ta­ke­ne

jeg føl­te jeg treng­te til fil­men, sier Chris­ti­an til Fædre­lands­ven­nen.

VEDDET 100.000 MED FAREN

Far Tomm har sett fil­men og for­tel­ler at han er stolt av både vi­deo­man­nen og idretts­ut­øve­ren.

– Andreas ble litt sin­na og frust­rert, men det var sånn han var. Jeg sy­nes den var bra. Det gir et vel­dig ær­lig bil­de, sier Tomm.

Han veddet 100.000 kro­ner med Andreas før VM i 2013 på om søn­nen skul­le vin­ne gull el­ler ikke etter en pe­rio­de pre­get av ska­der.

Spy­det til kris­tian­san­de­ren holdt bare til syv­ende­plass.

– Jeg had­de glemt det. Det var for å tir­re ham eks­tra og gjø­re at han skul­le stå eks­tra på. Men det had­de han gjort uan­sett. Han job­bet bein­hardt. Det var nok et stort ne­der­lag. Han kun­ne kas­tet over 80 me­ter, men det var alt el­ler in­gen­ting. Det er rart å se at han ikke er mer med, men sånn er li­vet og han har hatt en fan­tas­tisk kar­rie­re. Han var en spe­si­ell kar. Han var en vin­ner, sier Tomm.

FLYT­TET FRA HVER­AND­RE

Tomm og mo­ren Ben­te flyt­tet fra hver­and­re mens gut­te­ne var tid­lig i ung­dom­men. Chris­ti­an flyt­tet med far, mens Andreas ble med mor. De bod­de på hver sin side av Kristiansand.

– Det fun­ket slik vi gjor­de det. Vi var langt unna hver­and­re og så hver­and­re mind­re, men jeg går ikke rundt og ten­ker at jeg er bit­ter for­di vi ikke bod­de sam­men. Had­de Andreas og jeg øns­ket det, had­de vi nok flyt­tet sam­men, sier Chris­ti­an.

TV 2-jour­na­lis­ten, som har la­get do­ku­men­ta­ren ved si­den av sin van­li­ge jobb, leg­ger ikke skjul på at han ikke trod­de do­ku­men­ta­ren skul­le hand­le sær­lig om brød­re­for­hol­det da av­ta­len ble inn­gått i 2012.

– En hå­pet selv­føl­ge­lig på en Hol­ly­wood-slutt der han kom til­ba­ke og slo til i Rio. Jeg hå­pet på det bes­te, men slik gikk det ikke. Uan­sett har Andreas gjort fan­tas­tis­ke ting, sier Chris­ti­an.

Andreas har ikke be­svart Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser. Han har hel­ler ikke sett vi­deo­en. Akku­rat som det mes­te an­net store­bro­ren har la­get.

FOTO: PRI­VAT

Andreas og Chris­ti­an Thor­kild­sen på tri­bu­nen un­der VM i Mosk­va 2013.

FOTO: PRI­VAT

Chris­ti­an og Andreas Thor­kild­sen etter Ol-gul­let i 2004. Det ble det sto­re gjen­nom­brud­det. Chris­ti­an ble bro­ren til spyd­kas­te­ren, og Andreas ble en av lan­dets størs­te idretts­pro­fi­ler.

FOTO: FRA VER­DENS STER­KES­TE LILLE­BROR

Chris­ti­an og Andreas Thor­kild­sen un­der inn­spil­lin­gen til do­ku­men­tar­fil­men.

FOTO: NTB SCANPIX

Andreas Thor­kild­sen og faren Tomm skå­ler etter VM i Fin­land 2005.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.