San­ne Bak Pe­der­sen går fra Vi­pers til Gra­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

San­ne Bak Pe­der­sen (30) skal spil­le for Gra­ne Aren­dal nes­te se­song.

Det har len­ge vært klart at venstre­kan­ten ikke fikk for­ny­et sin kon­trakt med Vi­pers. Det skrev Fædre­lands­ven­nen i mars.

Nå er det klart at hun skal spil­le for Gra­ne Aren­dal vi­de­re. Klub­ben mel­der det­te selv på sin Insta­gram-kon­to.

– San­ne er en to­veis­spil­ler som kan bru­kes i fle­re po­si­sjo­ner på ba­nen. I en al­der av 30 år vil San­ne til­fø­re la­get og klub­ben mas­se er­fa­ring og ru­ti­ne på vår vi­de­re rei­se. Vi øns­ker San­ne hjer­te­lig vel­kom­men i våre rek­ker, skri­ver klub­ben på det so­sia­le mediu­met.

San­ne Bak Pe­der­sen kom til Vi­pers for seks år si­den, og er den spil­le­ren i trop- pen som har vært lengst i stal­len. Hun skul­le gjer­ne sett at hun fikk fort­set­te i den rosa drak­ta.

– Det er hund­re pro­sent Vi­pers sin be­slut­ning. Jeg sy­nes det er vel­dig gøy og hå­pet på fle­re år, men nå blir det ikke sånn, sa dans­ken i mars.

Vi­pers tap­te søn­dag 29-27 borte for Stor­ha­mar i førs­te semi­fi­na­le. Det vil si at Vi­pers får en tøff ut­ford­ring med å kom­me seg til fi­na­le. Semi­fi­nalere­tu­ren spil­les ons­dag i Aquarama. Vi­pers må vin­ne med tre mål el­ler to mål og sam­ti­dig sco­re mer enn 29 gan­ger.

På venstre­kan­ten for nes­te se­song er Vi­pers dek­ket med spil­le­re som Karo­li­ne Ol­sen, Vil­de Kau­rin Jo­nas­sen og Jea­nett Kris­ti­an­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.