Reo-co­ker kan være på vei til Start

Ni­gel Reo-co­ker (32) fort­set­ter å tre­ne med Start. Nå kan ting tyde på at Stei­nar Pe­der­sen øns­ker å sik­re seg midt­bane­spil­le­ren.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

– Det er in­gen­ting å si.

Det er den kor­te be­skje­den Fædre­lands­ven­nen får når vi spør om Ni­gel Reo-co­ker øns­ker å si noe om sitt prøve­spill i Start.

Det er en knapp uke si­den den tid­li­ge­re As­ton Vil­la- og West Ham-spil­le­ren had­de sin førs­te tre­nings­økt på Sør Are­na. Man­dag var han på plass igjen, da Start had­de sin sis­te tre­nings­økt før av­rei­se Bodø.

Reo-co­ker til­brag­te sto­re de­ler av tre­nin­gen med å løpe in­ter­val­ler sam­men med en ska­det Andreas Hol­lin­gen, un­der opp­syn av medi­sinsk an­svar­lig Jør­gen Rost­rup.

Etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til skal en­gelsk­man­nen være i Kristiansand ei uke til.

TETT KAMPPROGRAM

– Det er in­gen end­ring i sta­tus der fore­lø­pig. Vi ser hva som skjer i lø­pet av de nær­mes­te da­ge­ne. Det er klart at i den si­tua­sjo­nen vi er i, så går det mer på å få et an­tall inn. Vi skal spil­le 11 kam­per den kom­men­de pe­rio­den, og for­hå­pent­lig­vis noen cup­kam­per i til­legg, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Abu­ba­kar Ibra­him er frem­de­les ikke spille­klar, i til­legg til at Lars-jør­gen Salvesen, Las­se Si­gurdsen og Andreas Hol­lin­gen fort­satt er ska­det.

Med seks kam­per i 1. di­vi­sjon i mai, i til­legg til minst én cup­kamp, går klub­be­ne inn i en av de mer hek­tis­ke pe­rio­de­ne i lø­pet av se­son­gen. Der­for jak­tes det spil­le­re som kan bi­dra til bred­de i stal­len.

Før hel­ga ble spis­sen Da­ny N’gues­san sig­nert, men det er in­gen hem­me­lig­het at Pe­der­sen øns­ker å hen­te yt­ter­li­ge­re for­sterk­nin­ger så fort som mu­lig. Det kan bli Ni­gel Reo-co­ker.

– EN BRA SPIL­LER

– Kva­li­tets­mes­sig, både i er­fa­ring og må­ten han sty­rer på un­der spilløk­ter, så kan du se at han har spilt kam­per på høyt nivå. Når vi har de fire som er ute, så må vi se om det er mu­lig å få gjort noe der. Så får vi se hva vi en­der opp med. Han er en bra spil­ler. Så må vi vur­de­re om det er noe som skal gi oss noe eks­tra, sier Pe­der­sen.

– Er du klar på at du øns­ker å hen­te Reo-co­ker?

– Tja. Vi har gitt vår inn­stil­ling i hen­hold til to­tal­si­tua­sjo­nen.

– Og den inn­stil­lin­gen er?

– Det er at vi øns­ker å se på mu­lig­he­ten, sva­rer Start-tre­ne­ren.

Skul­le man øns­ke å hen­te en­gelsk­man­nen, blir det tro­lig på en kon­trakt til som­mer­en. Re­oCo­ker er øns­ket av To­ny Adams i Gra­na­da, iføl­ge fle­re bri­tis­ke medi­er. Det er også inn­tryk­ket Start skal ha fått.

NY PRØVESPILLER

In­ne på Start-tre­ning de sis­te da­ge­ne har også en ny prøvespiller vært. Be­ne­dict Ju­nior, en 18 år gam­mel spiss fra El­fens­ben­kys­ten, skal tre­ne med klub­ben i noen da­ger.

– Vi har fått noe vi­deo på ham, og noen inn­spill. Han vir­ker tek­nisk bra, og har et godt fy­sisk ut­gangs­punkt, sier Stei­nar Pe­der­sen om spil­le­ren som har vært inn­om Lille­strøm en tur før han kom til Sørlandet.

– Det er greit når vi har mu­lig­he­ten til å se dem når de er i Euro­pa. Du får et an­net inn­trykk enn du gjør på vi­deo. Så det drei­er seg om kart­leg­ging for frem­ti­den, sier Pe­der­sen.

18-årin­gen selv øns­ket ikke å snak­ke med Fædre­lands­ven­nen etter tre­nin­gen man­dag.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Ni­gel Reo-co­ker på tre­ning med Start man­dag. Tre­ner Stei­nar Pe­der­sen ser nå på mu­lig­he­te­ne for å hen­te en­gelsk­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.