Fryk­ter for re­gje­rings­mak­ten

– Alle bør stil­le seg bak den stor­tings­kan­di­da­ten som er lov­lig valgt. Det kan stå om re­gje­rings­mak­ten.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Gruppe­le­der og tid­li­ge­re fyl­kes­le­der An­ders Kyl­land er redd den in­ter­ne kri­gen i Aust-ag­der Frp kan få sto­re kon­se­kven­ser for par­ti­et.

Det sier An­ders Kyl­land, gruppe­le­der for Frp i Aren­dal by­sty­re og fyl­kes­le­der i Aust-ag­der Frp fra 2008 - 2016.

Den in­ter­ne kri­gen i fyl­kes­par­ti­et nåd­de i hel­gen nye høy­der med spek­ta­ku­lær skitt­kas­ting på Face­bo­ok, og Frp sen­tralt er bedt om å ryd­de opp.

– Kla­rer vi ikke å sam­le oss, ri­si­ke­rer vi å tape man­da­tet vårt til Ap, sier Kyl­land som også sit­ter i fyl­kes­tin­get, og var den enes­te av fi­re Frp-ere som stem­te nei til ett Ag­der 13. de­sem­ber.

Ås­hild Bruun-gun­der­sen, som 10. de­sem­ber dan­ket ut stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen som liste­topp ved høs­tens valg, stem­te ja – og si­den har striden rast mel­lom de to po­li­ti­ker­nes støtte­spil­le­re.

– Vi har en topp første­kan­di­dat, og alle bør stil­le seg bak hen­ne helt uav­hen­gig av hva som ble be­slut­tet i fyl­kes­tin­get, sier Kyl­land.

– Den­ne sa­ken drei­er seg mye om fø­lel­ser, men det som er ved­tatt er ved­tatt. Po­li­tikk hand­ler om man­ge ting, også om tap­te sa­ker, sier Kyl­land.

– Og nå må vi sam­le oss. De som ikke øns­ker å dri­ve valg­kamp, får dri­ve med noe an­net, un­der­stre­ker han.

HAR TATT TIMEOUT

Ås­hild Bruun-gun­der­sen har nå tatt en timeout, meldt for­fall til lands­mø­tet og truk­ket sitt kan­di­da­tur til sen­tral­sty­ret etter det hun opp­fat­ter som lang­va­rig mob­bing.

– Det­te er en kon­flikt som går beg­ge vei­er, og vel­dig man­ge er nå lei seg på par­ti­ets veg­ne. Man­ge har også be­hov for å gi Inge­bjørg an­er­kjen­nel­se for den job­ben hun har gjort, men det er jo ikke så en­kelt med det kon­flikt­ni­vå­et vi har nå, sier Kyl­land.

Frp-ba­tal­jen er spek­ket med in­fa­me Face­bo­ok-inn­legg og hats­ke ut­fall, og Inge­bjørg God­ske­sen ble i hel­gen om­talt som et psy­kia­trisk til­fel­le av Grim­stad-po­li­ti­ker Ter­je Stalle­land.

Stalle­land, som se­ne­re slet­tet Face­bo­ok-inn­leg­get, øns­ker ikke å ut­ta­le seg til Fædre­lands­ven­nen.

– HARSELERING

– Jeg har hatt en sam­ta­le med ham, og be­merk­nin­gen kom som en be­visst re­ak­sjon på feil­tol­king og harselering over leng­re tid. Da kok­te det over, og det har han be­kla­get over­for le­de­ren av Aren­dal Frp, sier Le­ne Lange­myr, po­li­tisk nest­le­der i Aust-ag­der Frp.

Hun me­ner det er helt nød­ven­dig at Frp sen­tralt tar fatt i pro­ble­me­ne:

– Det har gått så langt at par­ti­et sen­tralt må gri­pe inn skal vi kla­re å ryd­de skik­ke­lig opp, sier hun.

– Hva er år­sa­ken til at det har kom­met så langt?

– Noen har hatt den opp­fat­nin­gen at et de­mo­kra­tisk valg i par­ti­et er noe man kan end­re på, og så har en­kelt­per­soner blitt tra­kas­sert i den pro­ses­sen.

– Inge­bjørg God­ske­sen og man­ge med hen­ne me­ner at kon­flik­ten bun­ner i at Ås­hild Bru­unGun­der­sen bi­dro til ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get?

– Min opp­fat­ning er at kon­flik­ten bun­ner i no­mi­na­sjo­nen, og at et mindre­tall ikke ak­sep­te­rer et de­mo­kra­tisk valg, sier Lange­myr.

– OPPFØRE SEG SOM VOKS­NE

– Hvil­ken rol­le me­ner du God­ske­sen selv har i striden?

– Jeg vil ikke ut­ta­le meg om hvil­ken rol­le en­kelt­per­soner spil­ler, det tar vi in­ternt. Men på ge­ne­rell ba­sis vil jeg si at voks­ne folk bur­de kun­ne oppføre seg som voks­ne og om­ta­le hver­and­re med re­spekt.

– Du er selv God­ske­sens vara­re­pre­sen­tant på Stor­tin­get, og stil­ler når hun er borte. Er det pro­ble­ma­tisk?

– Nei, jeg opp­fat­ter ikke det som pro­ble­ma­tisk. Når jeg stil­ler på Stor­tin­get er jeg re­pre­sen­tant både for fyl­ket og hele lan­det, og da ten­ker jeg på na­sjo­nens bes­te.

– Er det mu­lig å sam­le Aust-ag­der Frp etter det­te?

– Alt er mu­lig så len­ge man har vil­je. Jeg opp­le­ver også at man­ge av de som tid­li­ge­re sto i front for mindre­tal­let nå øns­ker å dri­ve po­li­tikk på en se­riøs måte. Det er et få­tall igjen som mot­ar­bei­der par­ti­et in­ternt. Det be­tyr at det går fram­over, me­ner Le­ne Lange­myr.

FOTO: ARKIVFOTO

– De som nå ikke øns­ker å dri­ve valg­kamp, får dri­ve med noe an­net, sier gruppe­le­der for Frp i Aren­dal by­sty­re, An­ders Kyl­land.

FOTO: TONE SAND­BERG

– Voks­ne folk bur­de kun­ne oppføre seg som voks­ne og om­ta­le hver­and­re med re­spekt, sier Le­ne Lange­myr, po­li­tisk nest­le­der i Aust-ag­der Frp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.