Et fyl­kes­par­ti i opp­løs­ning

Frp kan nep­pe leve med en så bitter og hate­full kon­flikt i Aust-ag­der-par­ti­et.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Man­ge i Frp trod­de at den bit­re striden i Aust-ag­der tok slutt med det eks­tra­or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­tet i vin­ter og opp­gjø­ret etter­på. De tok feil. Den sis­te uka har fron­te­ne igjen spis­set seg til. Bit­ter­he­ten og sin­net er nå så stort at det lig­ger an til et om­fat­ten­de opp­gjør.

I for­ri­ge uke kunn­gjor­de stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gun­der­sen at hun trakk sitt kan­di­da­tur til en vara­plass i Frps sen­tral­sty­re. Det er dra­ma­tisk for et fyl­kes­par­ti som ikke har hatt et vell av kan­di­da­ter til sli­ke verv. Dra­ma­tisk var også grun­nen: Bruun-gun­der­sen har opp­levd ved­va­ren­de hardt trøkk og usak­lig­he­ter på so­sia­le medi­er – fra egne parti­fel­ler.

Det­te før­te til en ny om­drei­ning. Og i hel­ga bruk­te den pro­fi­ler­te og er­far­ne Grim­stad-po­li­ti­ke­ren Ter­je Stalle­land svært har­de ord om sit­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen og kal­te hen­ne for et psy­kia­trisk til­fel­le. Nå vars­ler fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch mu­lig eks­klu­sjon av Stalle­land. Og le­de­ren av det så­kal­te or­ga­ni­sa­sjons­ko­mi­te­en – også kalt eks­klu­sjons­ko­mi­te­en – i par­ti­et sen­tralt, stor­tings­re­pre­sen­tant Helge André Njaa­stad, sier han vil vur­de­re å «ryd­de skik­ke­lig». Spørs­må­let er i så fall hvor «skik­ke­lig» en slik slik pro­sess blir. Det vil si: hvor man­ge som blir eks­klu­dert. I vin­ter fore­slå det for­slag om hele 20 eks­klu­sjo­ner. Men bare én mis­tet med­lem­ska­pet. Når kon­flikt­ni­vå­et nå så til de gra­der har blus­set opp igjen, kan det lig­ge an til langt fle­re. Frps sen­tral­sty­re har i til­sva­ren­de til­fel­ler tid­li­ge­re vist li­ten nå­de.

En ny run­de med eks­klu­sjo­ner tett opp mot høs­tens stor­tings­valg, vil svek­ke fyl­kes­par­ti­ets mu­lig­he­ter til å for­sva­re stor­tings­man­da­tet. Men de kri­gen­de fløy­ene ser i øye­blik­ket ut til å være mer opp­tatt av å ska­de hver­and­re enn å ta hen­syn til par­ti­et. Dess­uten vil et dår­lig valg­re­sul­tat tro­lig tas til inn­tekt for eget syn hos beg­ge de to fløy­ene. De som støt­ter Bruun-gun­der­sen og hen­nes lin­je, vil da hev­de at God­ske­sens fløy øde­la. Mens God­sk­es­kens til­hen­ge­re vil hev­de at det var Bru­unGun­der­sen-fløy­en som star­tet bråket da de stem­te for ett Ag­der.

Pa­ra­dok­set kan bli at mens Ag­der-fyl­ke­ne sam­les, split­tes Aust-ag­der Frp.

En ny run­de med eks­klu­sjo­ner tett opp mot val­get, vil svek­ke Frps mu­lig­he­ter til å for­sva­re stor­tings­man­da­tet.

Fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch på ta­ler­sto­len un­der vin­te­rens eks­tra­or­di­næ­re no­mi­na­sjons­møte i Lange­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.