For­fal­len sko­le blir 26 bo­li­ger

Etter man­ge års for­fall skal La­hel­le sko­le fra 1871 set­tes i stand til bo­li­ger.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

– Det blir en over­gang fra his­to­ris­ke klasse­rom til mo­der­ne opp­holds­rom. Struk­tu­ren av de gam­le klasse­rom­me­ne skal fort­satt være der, på et vis, opp­ly­ser ei­en­doms­ut­vik­ler Sven Be­ne­stad til Fædre­lands­ven­nen.

En grup­pe in­ves­to­rer kjøp­te La­hel­le sko­le av Kris­tian­sand kom­mu­ne i 2012, før Be­ne­stad kjøp­te ut de and­re i fjor.

Etter en møy­som­me­lig pro­sess og tett sam­ar­beid med by­an­tik­va­ren er bo­lig­pro­sjek­tet på vei til å se da­gens lys – 146 år etter at skole­byg­nin­gen gjor­de det sam­me.

KOS­TER OVER 50 MIL­LIO­NER

Pro­sjek­tet er god­kjent med 26 lei­lig­he­ter for­delt på to bygge­trinn, som byg­ges i rask rekke­føl­ge. Først 12 bo­en­he­ter i selve skole­byg­nin­gen, der­et­ter 14 en­he­ter i et ny­bygg på si­den.

Ut­byg­ger har hy­ret sam­me en­tre­pre­nør­fir­ma som byg­get om Ka­ser­nen til bo­li­ger, og som dess­uten er en­ga­sjert for å byg­ge om Kon­gens gate sko­le.

Det be­tyr at han er trygg på at re­no­ve­rin­gen er i de bes­te ar­beids­ne­ver.

– Hvor­dan er til­stan­den på byg­get?

– Kled­nin­gen er vel­dig dår­lig, det sam­me er vin­du­er. Ta­ket er ok, reis­verk og struk­tur er vel­dig god. Vi leg­ger opp til å skif­te det mes­te, opp­ly­ser Be­ne­stad.

Det vil kos­te to­talt over 50 mil­lio­ner kro­ner å set­te sko­len i stand, in­klu­dert ei­en­doms­kjøp, ny­bygg, park- og leke­area­ler på ut­si­den.

Den gam­le drikke­fon­te­nen er fun­net, skal res­tau­re­res og blir et ele­ment i par­ken.

FØRSTEGANGSETABLERE

Sko­len har lånt for­men til en sveit­ser­vil­la. Det har all­tid vært stor tak­høy­de på La­hel­le, og det blir det fort­satt – 3,20 me­ter i opp­holds­rom. Alle bo­en­he­te­ne får bal­kong el­ler ter­ras­se.

Eien­doms­meg­le­ren har rundt 40 navn på in­ter­es­sent­lis­ta.

– Vi er po­si­tivt over­ras­ket og mer­ker at det er stor in­ter­es­se for den­ne type iko­nis­ke bygg. Vi så det sam­me i Ar­bei­de­ren, og bygg som Ka­ser­nen og St. Joseph er også blitt po­pu­læ­re, sier Jan Ru­ne Be­rås, pro­sjekt­le­der fra Din Eien­dom.

Det er plan­lagt at et ti­talls lei­lig­he­ter skal være med i den så- kal­te 1.Bo-ord­nin­gen til Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Det­te er en fi­nan­sie­rings­ord­ning for bo­li­ger øre­mer­ket per­soner mel­lom 18 og 35 år som skal etab­le­re seg for førs­te gang.

UNDERVISTE På LØRDAGER

I 1866 ble det førs­te skole­hu­set bygd på La­hel­le, un­der nav­net Lund sko­le. Men bare tre år se­ne­re brant byg­get ned, iføl­ge boka Rusle­tu­rer på Ned­re Lund og La­hel­le.

I 1871 ble et nytt skole­hus inn­viet, og det ble un­der­vist i fa­ge­ne «in­ne­nad­le­sing, re­li­gion, bi­bel­his­to­rie, reg­ning i ho­det og for­stands­øvel­ser.» Dess­uten sto gym­nas­tikk og hen­holds­vis hånd­ar­beid og sløyd på time­pla­nen for jen­ter og gut­ter.

Den nye sko­len var kjent for å lig­ge i front på pe­da­go­gikk. Det ble un­der­vist fra man­dag til lør- dag, og de fles­te gikk ut i jobb etter sju års folke­sko­le.

I 1901 ble skole­hu­set på­bygd én eta­sje, og fikk da­gens ut­se­en­de. Da rom­met sko­len åtte klasse­rom og 240 ele­ver.

Da Lo­vi­sen­lund sko­le ble bygd i 1950, skif­tet Lund sko­le navn til La­hel­le sko­le.

Fram til 1975 var det barne­sko­le på La­hel­le, da over­tok Sør­lan­dets Barne­hage­læ­rer­sko­le lo­ka­le­ne. To år se­ne­re ble det bygd en pa­vil­jong ut mot Øs­ter­vei­en.

Høs­ten 1989 ble sko­len sen­ter for norsk­un­der­vis­nin­gen av mi­no­ri­tets­språk­li­ge ele­ver, og fram til som­me­ren 2001 var sko­len vok­sen­opp­læ­rings­sen­ter for nors­ke og mi­no­ri­tets­språk­li­ge ele­ver.

FOTO: WEHUS 3D DE­SIGN/BA­SIS ARKITEKTER

Det blir nye bo­li­ger i his­to­risk inn­pak­ning på La­hel­le sko­le. Sen­tralt i byg­nin­gen ses et nytt heis­hus.

FOTO: WEHUS 3D DE­SIGN/BA­SIS ARKITEKTER

La­hel­le sko­le lig­ger øst for Lunds­broa, her inn­rin­get i bil­det. Ny­byg­get ut mot Øs­ter­vei­en er ikke fer­dig pro­sjek­tert.

FOTO: WEHUS 3D DE­SIGN/BA­SIS ARKITEKTER

Slik blir skole­byg­nin­gens bak­side, med park- og leke­om­rå­de.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

La­hel­le sko­le anno 2017 er mo­den for opp­gra­de­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.