Ryk­ket ut til brann på Elkem

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE TOR­MOD FLEM VEGGE

In­gen kom til ska­de da det be­gyn­te å bren­ne in­ne på fab­rikk­om­rå­det til Elkem.

110-sen­tra­len Ag­der opp­lys­te klok­ka 11.44 at det ble meldt brann ved Elkem.

– Det bren­ner i tak­kon­struk­sjo­nen i et ad­mi­ni­stra­sjons­bygg. In­gen per­soner skal ha kom­met til ska­de, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Det var da stor røyk­ut­vik­ling på ste­det.

Klok­ka 11.50 meld­te po­li­ti­et at bran­nen var sluk­ket. Bran­nen skal ha opp­stått i mo­to­ren til en kjøle­vif­te.

– Vi ryk­ket ut med alle til­gjen­ge­li­ge res­sur­ser som vil si mann­skaps­bil, lift og 10 mann. Da vi an­kom så vi at det røyk fra ta­ket på en av byg­nin­ge­ne in­ne på be­drifts­om­rå­det, sier vakt­ha­ven­de brann­sjef Hans Ar­ne Madsen i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning.

Røyk­dyk­ke­re tok seg opp på ta­ket og fikk raskt kon­troll og sluk­ket bran­nen ved hjelp av vann.

Bran­nen opp­stod i bygg til­hø­ren­de forsk­nings­tek­nisk sen­ter ved Elkem Tech­no­lo­gy.

– Vi har ennå ikke full over­sikt, men det ser ut som om skade­om­fan­get er be­gren­set, sier forsk­nings­di­rek­tør Gro Eide.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Bran­nen skjed­de på om­rå­det til ven­st­re i bil­det, hvor det er lo­ka­li­sert la­bo­ra­to­ri­um-bygg. Brann­ve­se­net ryk­ket ut med alt til­gjen­ge­lig mann­skap.

FOTO: 03811-TIPSER

Kraf­tig røyk­ut­vik­ling fra Elkem tirs­dag for­mid­dag. Bran­nen er nå sluk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.