Øyen­vit­ner sier IS ikke had­de skyl­da

USA hev­der IS had­de skyl­den da over 100 men­nes­ker ble drept i et ame­ri­kansk luft­an­grep i Mosul. Men øyen­vit­ner sår tvil om opp­lys­nin­ge­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ame­ri­kans­ke tje­neste­menn har hev­det at det høye døds­tal­let skyld­tes at IS tvang folk inn i byg­nin­gen og mine­la den for så å ut­plas­se­re Is-kri­ge­re på ta­ket for å lok­ke fram et an­grep.

Men øyen­vit­ner og over­le­ven­de hev­der over­for det ame­ri­kans­ke ny­hets­by­rå­et AP at in­gen­ting av det­te stem­mer.

– Væp­ne­de menn i hu­set jeg var i? Ald­ri! sier Ali Zanoun, som var en av kun to per­soner som over­lev­de an­gre­pet 17. mars.

50-årin­gen lå fan­get un­der den sam­men­ras­te byg­nin­gen i fem da­ger sam­men med 20 drep­te fa­mi­lie­med­lem­mer. Den enes­te væs­ken han had­de, var en flas­ke med nese­drå­per.

An­gre­pet er det blo­digs­te så langt un­der of­fen­si­ven mot IS i Vest-mosul.

– TROD­DE DE VAR TRYG­GE

AP har snak­ket med sju øyen­vit­ner og over­le­ven­de som alle av­vi­ser ame­ri­ka­ner­nes ver­sjon. De sier fa­mi­lie­ne søk­te til­flukt i byg­nin­gen for­di de trod­de den var trygg. De så in­gen tegn til at det ble ut­plas­sert eks­plo­si­ver, el­ler at Is-kri­ge­re skjøt fra ta­ket, slik ame­ri­ka­ner­ne har hev­det.

De sier at hu­set bare had­de to eta­sjer og at det ikke lå ved en stor vei, der­med var det lite sann­syn­lig at snik­skyt­te­re vil­le ta byg­nin­gen i bruk.

Noen da­ger før luft­an­gre­pet skal Zanoun ha sett Is-kri­ge­re i ga­te­ne rundt hu­set, og en gang skal han ha sett en snik­skyt­ter på et tak om lag 300 me­ter borte.

GJESTFRI HUSVERT

Man­nen som eide hu­set, Tayse­er Abu Taw­fiq, var iføl­ge Aps kil­der en for­ret­nings­mann som var kjent for sin gjest­fri­het over­for flykt­nin­ger. Uan­sett hvem som duk­ket opp, lot han dem få plass sam­men med sin sto­re fa­mi­lie, som be­sto av 14 per­soner. To da­ger før luft­an­gre­pet fød­te en flykt­ning­kvin­ne et barn i hu­set. Da­gen etter skal en av Taw­fiqs na­bo­er ha sagt til ham at det ikke var trygt å ha så man­ge men­nes­ker i hu­set.

– Jeg kan ikke vise folk bort, skal Taw­fiq ha svart, iføl­ge na­bo­en Ab­dul­lah Kha­lil Ibra­him.

Bare ti­mer se­ne­re ble hu­set en døds­fel­le.

Den ame­ri­kans­ke sen­tral­kom­man­do­en vil ikke kom­men­te­re opp­lys­nin­ge­ne før de­res egen grans­king er slutt­ført.

MAN­GE HUS GRUSLAGT

Zanoun og de and­re AP har in­ter­vju­et, for­tel­ler om for­fer­de­li­ge for­hold i Vest-mosul der tett be­fol­ke­de om­rå­der blir bom­bet kon­ti­nu­er­lig i et for­søk på å dri­ve ut IS, og der hundre­vis av byg­nin­ger, man­ge med si­vi­le inni, er jev­net med jor­den.

Fa­mi­li­er blir dre­vet fra hus til hus, man­ge gan­ger av Is-kri­ge­re som med vå­pen i hånd tvin­ger folk dy­pe­re inn i Is-kon­trol­ler­te om­rå­der etter hvert som ira­kis­ke styr­ker ryk­ker fram i byen.

En øk­ning i bom­bar­de­men­te­ne har gjort at kam­pen om den vest­li­ge de­len av byen, som be­gyn­te i midt­en av fe­bru­ar, er blitt langt mer øde­leg­gen­de enn kam­pen om den øst­li­ge de­len.

Ana­ly­ser av sa­tel­litt­bil­der og opp­lys­nin­ger fra lo­ka­le grans­ke­re vi­ser at nær­me­re 1.600 bo­lig­bygg er blitt øde­lagt, opp­lys­te FN i for­ri­ge uke.

LANGT BLODIGERE ENN I ØST

I mars og april ble 1254 men­nes­ker drept i luft­an­grep i VestMosul, iføl­ge Iraq Body Count, en uav­hen­gig grup­pe som for­sø­ker å ha over­sikt over an­tall drep­te og så­re­de. Til sam­men­lig­ning ble an­slags­vis 1.600 si­vi­le drept og så­ret un­der hele of­fen­si­ven mot Øst-mosul. Tal­let om­fat­ter alle ofre, ikke bare de som ble drept i luft­an­grep. Sam­ti­dig ope­re­rer Pen­ta­gon med langt la­ve­re tall, som kun har be­kref­tet at 352 er drept i koa­li­sjo­nens luft­an­grep i Irak og Sy­ria si­den 2014.

Men­neske­retts­grup­per har pekt på at det ame­ri­kans­ke mi­li­tæ­ret lem­pet på reg­le­ne i de­sem­ber slik at kom­man­dan­ter på bak­ken kun­ne be om luft­an­grep. Tid­li­ge­re måt­te an­gre­pe­ne også god­kjen­nes av of­fi­se­rer i Bag­dad for å unn­gå si­vi­le tap.

Det ame­ri­kans­ke mi­li­tæ­ret hev­der at re­gel­end­rin­gen ikke har ført til at fle­re si­vi­le blir drept.

NTB SCAN­PIX FOTO: AP/

Hawra Alaa Has­san (4) ble al­vor­lig for­brent i fly­an­gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.