NSB får kon­kur­ran­se tid­liigst i 2019

I en presse­mel­ding som inn­le­der med å for­tel­le om mile­pæ­ler i jern­bane­re­for­men opp­ly­ser re­gje­rin­gen at gjen­nom­fø­ring av kon­kur­ran­se på norsk jern­bane er ut­satt fra 2018 til 2019.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: SVEINUNG BERG BENTZRØD

«Tids­punk­tet for tra­fikk­start for tra­fikk­pak­ke sør blir end­ret til juni 2019,» he­ter det i en presse­mel­ding fra Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet tirs­dag.

Tit­te­len på presse­mel­din­gen er «Nye mile­pæ­ler i jern­bane­for­men». Mile­pæ­le­ne hand­ler om at fle­re vars­le­de ut­skil­lin­ger av sel­ska­per fra NSB nå er full­ført.

Men det er ikke minst ut­set­tin­gen av kon­kur­ran­se på norsk jern­bane som vil vek­ke all­menn in­ter­es­se. For­di det er nett­opp kon­kur­ranse­de­len av re­for­men det står ster­kest strid rundt.

Me­nin­gen var at kon­kur­ranse­grunn­la­get for sel­ska­pe­ne som er pekt ut av de­par­te­men­tet (men ikke of­fent­lig­gjort) skul­le of­fent­lig­gjø­res nå i vår.

Nå er det­te ut­satt til høs­ten, som noe igjen fø­rer til at et sel­skap som måt­te kla­re å ut­kon­kur­re­re NSB på pak­ken med Sør­lands­ba­nen, Jær­ba­nen og Aren­dals­ba­nen tid­ligst vil være på nors­ke skin­ner i 2019, ikke 2018.

SØR­LANDS­BA­NEN

I mars skrev Fædre­lands­ven­nen om det stat­li­ge jern­bane­sel­ska­pet i Sve­ri­ge som har satt seg som sitt kla­re mål å over­ta drif­ten av Sør­lands­ba­nen.

– Det blir et pre­sti­sje­pro­sjekt som det blir vik­tig å vin­ne slik at vi kan vise hva vi står for. Vi har in­ves­tert be­ty­de­lig for å kun­ne le­ve­re et knall­godt til­bud, sa Be­rit Kjøll, styre­le­der i det da ny­star­te­de SJ Nor­ge.

Åtte sel­ska­per er pre­kva­li­fi­sert til å kon­kur­re­re om Sør­lands­ba­nen og de and­re strek­nin­ge­ne som skal ly­ses ut, der­iblant SJ Nor­ge. De må nå alt­så ven­te med å for­sø­ke å ut­kon­kur­re­re NSB.

Med stor­tings­val­get i sep­tem­ber kan Nor­ge få en ny re­gje­ring. De rødgrøn­ne har i op­po­si­sjon sagt at de i prin­sip­pet øns­ker én stor jern­bane­in­sti­tu­sjon i Nor­ge, men at de ikke vil gå til­ba­ke på re- for­mer satt i gang av da­gens re­gje­ring, og som er vans­ke­li­ge å re­ver­se­re.

Af­ten­pos­ten har spurt sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen om ut­set­tel­sen in­ne­bæ­rer at en even­tu­ell ny re­gje­ring får stør­re inn­fly­tel­se på kon­kur­ranse­ut­set­ting enn det som el­lers vil­le vært til­fel­le.

– Nei, kon­trakt vil­le uan­sett ikke blitt inn­gått før val­get 2017, sier Sol­vik-ol­sen.

Og leg­ger til:

– Fag­lig er pro­ses­sen svært for- nuf­tig å gjen­nom­føre. Men vi må sik­re at det skjer på en prak­tisk best mu­lig måte. Da vil det være enda mer me­nings­løst å av­ly­se noe høs­ten 2017.

En frem­drifts­plan for tra­fikk­pak­ke­ne Sør og Nord skal uan­sett leg­ges frem se­nest i stats­bud­sjet­tet for 2018.

TREN­GER ER TID

«Når det gjel­der kon­kur­ranse­ut­set­ting av per­son­trans­por­ten øns­ker vi å sik­re til­strek­ke­lig tid for til­by­der­ne og di­rek­to­ra­tet til å le- vere til­bud, vur­de­re dem og forhandle med den/de mest ak­tu­el­le til­by­der­ne,» he­ter det i presse­mel­din­gen.

Og:

«Det tas sik­te på å sen­de ut kon­kur­ranse­grunn­la­get i ok­to­ber/no­vem­ber, og at valgt ope­ra­tør som tid­li­ge­re for­ut­satt skal få ett års tid til å for­be­re­de tra­fikk­start.»

FI­RE SEL­SKA­PER SKILT UT

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen sier i presse­mel­din­gen at re­gje­rin­gen er godt i rute med re­form­ar­bei­det med jern­ba­nen.

Fi­re sel­skap ble skilt ut fra NSB i april og over­ført til de­par­te­men­tet:

•Bil­let­te­rings­sel­ska­pet En­tur AS

•Mante­na AS som dri­ver tog­ved­like­hold

•Nors­ke tog, som skal eie alle tog­sett.

•I til­legg ble Rom Eien­dom en del av Bane Nor 1. mai.

Af­ten­pos­ten har tid­li­ge­re om­talt at ar­bei­det med pen­sjons­og an­satte­for­hold for de an­sat­te

in­nen per­son­trans­por­ten er en vik­tig år­sak til at kon­kur­ranse­ut­set­ting av jern­ba­nen er ut­satt.

I tirs­da­gens presse­mel­ding skri­ver Sol­vik-ol­sen:

– I lys av at re­gje­rin­gen har brukt mer tid på å plan­leg­ge godt, blant an­net for å sik­re like­be­hand­ling av tog­til­by­de­re og å iva­re­ta for­hold an­sat­te i sek­to­ren har pekt på (pen­sjons­for­hold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjen­nom­fø­ring av kon­kur­ran­sen med kon­trakts­inn­gå­el­se i de­sem­ber i år, slik at tra­fikk­start kan fin­ne sted i de­sem­ber 2018.

Tids­punkt for tra­fikk­start end­res der­for til juni 2019 for tra­fikk­pak­ke 1, sier Sol­vik-ol­sen.

Tra­fikk­start for pak­ke 2 (Pak­ke Nord med bl.a. Nord­lands­ba­nen og Trøn­der­ba­nen) vil etter pla­nen være i de­sem­ber 2019, noe som også er kjent fra tid­li­ge­re.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOLVIK

Det stat­li­ge jern­bane­sel­ska­pet i Sve­ri­ge som har satt seg som sitt kla­re mål å over­ta drif­ten av Sør­lands­ba­nen. Det må de i så fall ven­tet med i hvert fall til 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.