Salgs­tal­le­ne til Re­ma 1000 fort­set­ter å fal­le

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Salgs­tal­le­ne til Re­ma 1000 gikk til­ba­ke med 7,1 pro­sent i mars, iføl­ge VG. Nedgangen kom­mer pa­ral­lelt med at kje­dens om­døm­me har falt kraf­tig.

Iføl­ge avi­sen vi­ser den ny­es­te bran­sje­sta­ti­stik­ken fra ana­lyse­sel­ska­pet Ni­el­sen at Re­ma 1000 har hatt ned­gang i sal­get i årets tre førs­te må­ne­der. I ja­nu­ar var nedgangen på 3,2 pro­sent, mens den var på 3,6 pro­sent i fe­bru­ar.

Sam­ti­dig har kon­kur­ren­te­ne Coop Ex­tra og Kiwi hatt mot­satt ut­vik­ling, med vekst­tall alle tre må­ne­de­ne. For Coop Ex­tra var veks­ten på hele 7,9 pro­sent i mars.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Met­te Fos­sum i Re­ma 1000 un­der­stre­ker at tal­le­ne er un­der­lagt kon­fi­den­sia­li­tet for hele bran­sjen, men kom­men­te­rer li­ke­vel ut­vik­lin­gen ge­ne­relt:

– Det er in­gen nyhet at vi har hatt ut­ford­rin­ger knyt­tet til end­rin­ger i vårt sort­i­ment i vin­ter. En litt mind­re kjent år­sak til tal­le­ne er at vi sel­ger mer og mer av våre egne merke­va­rer som har la­ve­re pri­ser – og der­med vil salgs­tal­let i kro­ner vi­ses la­ve­re, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.