Å spar­ke ned­over

Faedrelandsvennen - - MENING - Le­der i HLF Man­dal og Omegn

Om å på­be­ro­pe seg yt­rings­fri­het og spar­ke ned­over i hu­mo­rens og sa­ti­rens navn.

●● Løg­na­sla­gets og Ru­ne An­der­sens harselering over Me­rete Hod­ne må vel være et skole­ek­sem­pel på nett­opp det.

Når man ten­ker på alle våre sto­re hu­mo­ris­ter som nå er borte er det trist å re­gist­re­re det lav­må­let til en del av de nye. An­der­sen på­står at har­se­le­rin­gen over Me­rete Hod­ne har et høy­ere sikte­mål enn hen­ne. Det må vel være helt ube­visst for både han og Løg­na­sla­get sky­ter jo full­sten­dig skive­bom. Det fak­tum at den hi­jab­til­dek­te ak­ti­vis­ten nå har tatt av seg plag­get vi­ser vel med all ty­de­lig­het at det hele var en ren pro­vo­ka­sjon.

Tid­li­ge­re stor­tings­mann og pre­si­dent i Nor­we­gi­ans world­wi­de Hal­grim Berg har gitt ut en høy­ak­tu­ell bok med tit­te­len” De­mo­kra­ti el­ler Isla­mis­me.” Den be­rø­rer det høy­ere sikte­må­let som An­der­sen på­pe­ker, men ikke ser i mot­set­ning til Me­rete Hod­ne. Den er skre­vet med både hu­mor og al­vor. Det er jo helt hor­ri­belt at den som ser Isla­mis­mens fare blir stemp­let som nazi sym­pa­ti­sør. Å på­be­ro­pe seg de­mo­kra­tisk ret­tig­het til å spre usan­ne ka­rak­te­ris­tik­ker i media om and­re per­soner må vel i al­ler høy­es­te grad kal­les å spar­ke ned­over. Had­de Me­rete vært mann kun­ne man fak­tisk kalt det å spar­ke un­der belte­ste­det. Hun vi­ser etter min me­ning hold­nin­ger som er mot både ra­di­kal isla­mis­me og na­zis­me. ●● KRF sitt stand­punkt om re­gje­ring etter val­get er ikke vans­ke­lig å for­stå. De vil ha en re­gje­ring som trek­ker mot sen­trum. Al­ler helst en re­gje­ring med Høy­re. Men en re­gje­ring som trek­ker mot sen­trum er vik­ti­ge­re for KRF enn par­ti­et Høy­re, så en re­gje­ring som trek­ker mot ytre høy­re er uak­tu­elt å være del av. Det er i ho­ved­sak to re­gje­rings­mu­lig­he­ter som trek­ker mot sen­trum: Høy­re + Sen­trum (uten FRP) el­ler AP + Sen­trum (uten SV). KRF har sagt at hvis det er mu­lig å få til, så tar de den førs­te, men hvis det­te al­ter­na­ti­vet ikke er til­gjen­ge­lig, så kan de ta det and­re. Lett å for­stå, lett å be­grun­ne. En som har «po­li­tisk re­dak­tør» som stil­ling bur­de være i stand til å skjøn­ne det­te. som skal be­hand­le det­te i Stor­tin­get nå i vår. Vi for­ven­ter at stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne fra VestAg­der bi­drar til at: Hjelpe­mid­ler fort­satt skal hjem­les i Folke­tryg­den!

AR­NE SOLLIE

HÅKON SKAPPEL

JAN IN­GE REV­HEIM,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.