Den lil­le for­skjel­len

Faedrelandsvennen - - MENING - TOMM ERICHSEN

Det er fint å være meg. En drå­pe. En drå­pe i et stort hav. Et lite men­nes­ke i en stor verden.

●● Av og til alt for stor. Så stor at jeg tror jeg nes­ten ikke fin­nes. Men jeg vet al­li­ke­vel at jeg fin­nes. Jeg er jo her. Jeg har et stil­le liv i en by i et lite land.

Det jeg skri­ver og sier er vik­tig for meg. Det er ikke sik­kert det er vik­tig for deg, men jeg sier det al­li­ke­vel. Jeg de­ler det­te med dem jeg kjen­ner – og noen til. Jeg bor langt vekk fra der det skjer, og de som får det til å skje. Al­li­ke­vel kan min lil­le stem­me bli hørt. Av noen som lyt­ter. Av og til. Det vik­ti­ge er å vite at jeg har en stem­me. Og selv om den er li­ten i et lite land langt mot nord så kan den bli hørt. Av and­re. Også de jeg ikke kjen­ner. Alt for man­ge tror ikke at en drå­pe i ha­vet nyt­ter. Men en drå­pe i ha­vet er en drå­pe mer enn før. Det er noe. Jeg er noe. Du er noe.

Man skal ald­ri un­der­vur­de­re den lil­le drå­pen. Din lil­le for­skjell kan også være and­res lil­le for­skjell.

ØYVIND HVALEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.