Hjelpe­mid­ler for alle

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hjelpe­mid­ler gir men­nes­ker med spe­si­el­le ut­ford­rin­ger en mu­lig­het til å leve et så godt og me­nings­fylt liv som mu­lig, en­ten det er pri­vat, so­si­alt, un­der ut­dan­ning el­ler i ar­beid.

●● Det sis­te er at mitt eget par­ti Høy­re på gruppe­mø­tet sist man­dag ble enig om å job­be for et na­sjo­nalt for­bud mot tig­ging. For min del vil inn­fø­ring av for­bud ikke kom­me uten en vond smak i mun­nen.

Jeg had­de ikke an­led­ning til å del­ta på man­da­gens møte, men tror ikke på å inn­føre for­bud uten sam­ti­dig å kom­me opp med et al­ter­na­tiv. - Pisk og gul­rot om du vil.

I lik­het med ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, er jeg også imot kol­lek­tiv av­straf­fel­se og øns­ker ikke å til­la­te at vi gjør for­skjell på folk ba­sert på de­res et­ni­si­tet. Gjen­nom Eøs-av­ta­len har vi for­plik­tet oss på å til­la­te fri flyt av ar­beids­kraft, det­te gjel­der na­tur­lig­vis også for ar­beids­kraft fra Euro­pas fat­ti­ge hjør­ner. Den fat­tig­dom­men kan vi ikke snu ryg­gen til. Den er der fort­satt selv om vi ser bort el­ler flyt­ter den til en an­nen by. Og ja, det er ube­ha­ge­lig å gå for­bi, det stik­ker litt i en hver gang. Sam­ti­dig må vi ta på al­vor at man­ge fø­ler seg utryg­ge når de opp­sø­kes av tig­ge­re i Mar­kens el­ler be­ve­ger seg nær lei­ren som er satt opp un­der Ves­ter­vei­broa.

Jeg fore­slår der­for at Kris­tian­sand set­ter opp et pi­lot­pro­sjekt, der enk­le brakke­bygg på et eg­net sted til­bys som et al­ter­na­tiv til en leir som ikke len­ger får lov til å stå. Be­boer­ne der kun­ne få bo gra­tis og få tre dag­li­ge mål­tid ser­vert av fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som be­ta­les for tje­nes­ten, mot at de for­plik­tet seg til en halv dags job­bing fem gan­ger i uka. Ar­bei­det kun­ne be­stå i søp­pel­pluk­king, ryd­ding av tur­sti­er el­ler lik­nen­de, og gi en inn­tekt på et par hundre­lap­per om da­gen. Salg av hånd­ar­beid el­ler and­re små­job­ber vil­le selv­føl­ge­lig fort­satt være en mu-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.