Mang­ler Ud­jus po­li­tisk for­stå­el­se?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter å ha lest fre­da­gens kom­men­tar fra po­li­tisk re­dak­tør, så sit­ter jeg igjen med et spørs­mål: Mang­ler Ud­jus den po­li­tis­ke for­stå­el­sen job­ben hans kre­ver, el­ler spil­ler han dum for å få nok ord i kom­men­ta­ren sin?

●● Den­ne mu­lig­he­ten må alle ha, uav­hen­gig av hvor de bor og hvor tjukk lomme­boka er.

Da­gens ord­ning med fi­nan­sie­ring gjen­nom Folke­tryg­den opp­fyl­ler det­te kra­vet. Alle får hjelpe­mid­del etter be­hov når de tren­ger det. Vi kan ikke kom­me i en si­tua­sjon hvor fi­nan­sie­rings­an­sva­ret over­la­tes til mer el­ler mind­re vel­fyl­te kom­mune­kas­ser. Det vil ska­pe geo­gra­fis­ke og so­sia­le skil­ler in­gen øns­ker.

Det er der­for vik­tig at NAVS hjelpe­mid­del­sen­tra­ler fort­satt har det­te an­sva­ret. Hjelpe­mid­del­ut­val­gets inn­stil­ling skal ven­te­lig be­hand­les i Stor­tin­get til vår­en. Og den skal ses i sam­men­heng med blant an­net kom­mune­re­for­men, som fore­slår over­fø­ring av fle­re stat­li­ge opp­ga­ver til kom­mu­ne­ne. Hjelpe­for­mid­ling er ikke en opp­ga­ve som bør over­fø­res, gitt kom­mu­ne­nes høyst va­rie­ren­de øko­no­mi og mang­len­de hør­sels­fag­lig kom­pe­tan­se.

Års­mø­tet i Hør­sels­hem­me­des Lands­for­ening Man­dal og Omegn had­de det­te oppe som egen sak og det ble ved­tatt å for­mid­le vårt stand­punkt til de folke­valg­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.