Snart får du «smart» strøm­må­ler

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Som alle sik­kert har fått med seg, er bor­ge­re av Nor­ge blitt på­lagt å in­stal­le­re di­gi­ta­le strøm­må­le­re i hus og hyt­ter.

●● Det­te un­der dek­ke av å let­te inn­byg­ger­ne fra den ut­sli­ten­de opp­ga­ve å av­lese strøm­for­bru­ket. Hver må­ned. I lø­pet av mel­lom 15 og 30 mi­nut­ter blir du frelst! Hal­le­lu­ja! Mon­tør An­der­sen kom­mer og end­rer din hver­dag fra ana­log til di­gi­tal. Fra for­tid til frem­tid. Alt i lø­pet av en mikrostund. Ditt liv blir for­bed­ret til det bort­imot utenom­jor­dis­ke. Nok en gang, Hal­le­lu­ja.

Åja, er hele det­te mil­li­ard­slu­ket bare av det gode? La oss se på hva en­kel­te and­re enn lo­ka­le energi­verk og re­gje­ring me­ner om den­ne smar­te løs­nin­gen: «Etter in­stal­la­sjon av smar­te må­le­re er det fle­re og fle­re som får ne­ga­ti­ve re­ak­sjo­ner. I fle­re land har de nå be­gynt å de­mon­te­re dis­se, si­den helse­pla­ge­ne ser ut til å es­ka­le­re vold­somt i takt med in­stal­le­rin­gen av den­ne type må­ler».

Lis­te over noen kjen­te sym­pto­mer etter in­stal­la­sjon av smart­må­le­re: – Søvn­pro­ble­mer (søvn­løs­het, inn­sov­nings­vans­ker, våk­ner på nat­ten, ma­re­ritt) – Stress, uro, angst, ir­ri­ta­bi­li­tet – Hode­pine, skar­pe smer­ter el­ler trykk i ho­det – Øre­sus, øre­smer­ter, høy pitch­ed rin­ging – kon­sen­tra­sjon, hu­kom­mel­se el­ler lære­vans­ker – Trøtt­het, mus­kel el­ler fy­sisk svak­het – for­vir­ring, svim­mel­het, el­ler ba­lanse­pro­ble­mer – Øye pro­ble­mer, in­klu­dert smer­ter i øyet, trykk i øyne­ne, – Hjer­te sym­pto­mer, hjerte­bank, hjerte­a­ryt­mi­er, bryst­smer­ter – Legg­kram­per, el­ler nevro­pa­ti – ledd­gikt, smer­ter i krop­pen, skar­pe, stik­ken­de smer­ter – Kval­me, in­flu­ensa­lig­nen­de sym­pto­mer – Si­nus pro­ble­mer, nese­blød­ning – Luft­veis­pro­ble­mer, hos­te, ast­ma – Hud­ut­slett, elve­blest – Ur­in­veis­pro­ble­mer – En­do­kri­ne syk­dom­mer, skjold­brusk pro­ble­mer, dia­be­tes – Høyt blod­trykk – End­rin­ger i men­strua­sjons­syk­lu­sen – Hy­per­ak­ti­vi­tet el­ler end­rin­ger i bar­nas at­ferd – Til­bake­fall av kreft

Lis­ten er hen­tet fra: EMF Safe- ty Network Sur­vey 2011 Sym­pto­mer etter eks­po­ne­ring fra smart­må­le­re: Av Dr. Ron Pow­ell (Kilde: Q Scien­ce Nor­dic).

Det­te var jo ille. Om det skul­le stem­me, er vi of­fer for et over­grep av di­men­sjo­ner. Den som tar seg tid til å goog­le litt, fin­ner at grense­ver­di­ene for strå­ling fra Smart må­ler­ne, er satt så høyt at der­som man skul­le over­sti­ge dis­se måt­te man sit­te på top­pen av en an­tenne­mast.

Lør­dag 22. april fikk jeg mel­ding på min mo­bil: «Be­kreft strøm­må­ler­byt­te kl. 13.00-15.00 ved å sva­re «JA». For and­re be­skje­der, kon­takt oss pr. tlf. Mvh Ag­der Ener­gi Nett». Hva om jeg øns­ker å sva­re NEI? Det­te al­ter­na­ti­vet fin­nes ikke......!

Nå er det hel­dig­vis slik at det er en verden uten­for Nor­ge. Og, det fin­nes løs­nin­ger som for­hå­pent­lig­vis kan skjer­me oss fra «Smart»må­ler­nes ska­de­li­ge strå­ler. Men, det får du nok fin­ne ut av selv........

ROLF WILHELMSEN,

TOR­MOD ULEBERG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.