Tren­ger vi Eøs-av­ta­len for å få solgt va­re­ne våre?

Foran Lo-kon­gres­sen i mai hev­der Lo-le­del­sen at fler­tal­let av med­lem­me­ne øns­ker å be­hol­de Eøs-av­ta­len. Men hvis folk får val­get mel­lom EØS og en fri­han­dels­av­ta­le, er det sann­syn­lig­vis fler­tall for det sis­te.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det rår en bas­tant fore­stil­ling om at vi er av­hen­gi­ge av Eøs-av­ta­len for å få «solgt va­re­ne våre» på EUS ind­re mar­ked. Det­te gjen­tas til det kjed­som­me­li­ge, selv om det langt fra er opp­lagt at vi tren­ger Eøs-av­ta­len.

Både Nor­ge og EU har un­der­teg­net Wto-av­ta­len som re­gu­le­rer in­ter­na­sjo­nal han­del. Den­ne av­ta­len for­byr med­lems­lan­de­ne å inn­føre toll el­ler and­re han­dels­hind­rin­ger seg imel­lom. Da EU for noen år si­den vil­le set­te straffe­toll på norsk laks, tok re­gje­rin­gen sa­ken til WTO. Nor­ge fikk med­hold, og EU måt­te trek­ke til­ba­ke ved­ta­ket om straffe­toll. ør Eøs-av­ta­len tråd­te i kraft i 1994 had­de Nor­ge en fri­han­dels­av­ta­le med EU som ga toll­fri­het for alle in­du­stri­va­rer og rå­va­rer. St.prop. 100 (1991-92) for­ut for inn­gå­el­sen av Eøs-av­ta­len slo fast: «EØS­av­ta­len skil­ler seg i li­ten grad fra den ek­sis­te­ren­de fri­han­dels­av­ta­len med EF når det gjel­der mar­keds­ad­gan­gen».

Nor­ge har en åpen øko­no­mi og er av­hen­gig av in­ter­na­sjo­nal han-

Fdel. EU er vårt de­si­dert størs­te mar­ked, 80% av vår eks­port gikk i 2015 til Eu-land. Av det­te var 72% olje og gass. EUS kli­ma- og energi­kom­mis­sær Mi­guel Arias Cañe­te har ut­talt at «Nor­ges rol­le som en lang­sik­tig, på­li­te­lig og for­ut­sig­bar le­ve­ran­dør er svært vik­tig for EU.» En an­nen vik­tig norsk eks­port­ar­tik­kel til EU er laks, som det er stor etter­spør­sel etter. Nor­ge er dess­uten en stor im­por­tør av va­rer fra Eu-land - EUS fem­te størs­te eks­port­mar­ked. or­ge har alt­så va­rer å sel­ge som EU er vel­dig in­ter­es­sert i å kjø­pe, og vi er en me­get god og kjøpe­sterk kun­de for va­rer som EU vil sel­ge. Er det da sann­syn­lig at EU vil lage han­dels­hind­rin­ger med Nor­ge hvis Eøs-av­ta­len fal­ler bort? Det blir hev­det at en han­dels­av­ta­le med EU vil bli alt­for kom­pli­sert og om­fat­ten­de til at det vil være prak­tisk gjen­nom­før­bart. Men EU har fri­han­dels­av­ta­ler med en rek­ke land uten­for Euro­pa. I 2010 inn­gikk EU en han­dels­av­ta­le med Sør-korea som ga toll­fri­het for de fles­te in­du­stri­va­rer. Men Sør-korea måt­te ikke un­der­leg­ge seg noe Eu-re­gel­verk som

Et av Lo-for­bun­de­ne, EL og IT, la­get sin egen spørre­un­der­sø­kel­se hvor 5000 med­lem­mer ble spurt om de men­te Eøs-av­ta­len bur­de er­stat­tes av en han­dels­av­ta­le.

Nmin­ner om vår Eøs-avtale. Det fin­nes nep­pe and­re ek­semp­ler på en slik «hus­manns­kon­trakt». 2013 vur­der­te kon­su­lent­fir­ma­et Me­non Bu­si­ness Eco­no­mics AS kon­se­kven­se­ne for norsk næ­rings­liv av å er­stat­te Eøs-av­ta­len med en han­dels­av­ta­le. Rap­por­ten kon­klu­der­te med

Iat «... de størs­te eks­por­tø­re­ne til EU er i mind­re grad av­hen­gi­ge av Eøs-av­ta­lens vil­kår, sam­men­lig­net med et even­tu­elt inn­hold i en mo­der­ne bi­la­te­ral han­dels­av­ta­le.»

I det sis­te har Eøs-de­bat­ten blus­set opp i fag­be­ve­gel­sen som har øns­ket å rei­se dis­ku­sjo­nen fram mot Lo-kon­gres­sen and­re uka i mai. Fi­re fag­for­bund har fat­tet nei til Eøs-ved­tak på sine lands­mø­ter, og and­re for­bund har ved­tatt krav om at EØS-AV­ta­len må re­for­hand­les pga. de uhel­di­ge virk­nin­ge­ne av­ta­len har for ar­beids­li­vet. Lo-le­del­sen har kjent pres­set og gjor­de ny­lig en me­nings­må­ling blant sine med­lem­mer om de var for el­ler mot EØS. Et over­vel­den­de fler­tall svar­te at de var for. Men så len­ge man ikke hol­der opp et al­ter­na­tiv, nem­lig en han­dels­av­ta­le, så får man det sva­ret man ber om. Et av Lo-for­bun­de­ne, EL og IT, la­get sin egen spørre­un­der­sø­kel­se hvor 5000 med­lem­mer ble spurt om de men­te Eøs-av­ta­len bur­de er­stat­tes av en han­dels­av­ta­le. 43 % svar­te ja, 39 % «vet ikke», mens bare 18 % svar­te nei. Med and­re ord var det mind­re enn 2 av 10 som vil­le be­hol­de Eøs-av­ta­len. Tro­lig er det­te et mer re­pre­sen­ta­tivt bil­de av hva folk i ar­beids­li­vet me­ner om EØS. Grunn­lo­vens §1 he­ter det at «Konge­ri­ket Noreg er eit fritt, sjølv­sten­dig, ude­le­leg og uav­hen­de­leg rike.» Men med EØS­av­ta­len er norsk lov og rett un­der­lagt Eu-ret­ten – ved tvis­ter må norsk lov vike. Eøs-av­ta­len får sta­dig stør­re inn­virk­ning på norsk øko­no­mi og sam­funns­liv. Med Eøs-av­ta­len får vi EUS fi­re fri­he­ter og ny­li­be­ra­lis­tis­ke han­dels­re­gi­me som fol­ket sa nei til ved folke­av­stem­nin­gen i 1994. Det er på tide at Eøs-av­ta­len kom­mer på den po­li­tis­ke dags­or­den, og ikke bare av­fei­es med at «vi tren­ger Eøs-av­ta­len for å få solgt va­re­ne våre».

IPER M. MAT­HI­SEN HALVOR FJERMEROS

FOTO: NTB SCAN­PIX

I det sis­te har Eøs-de­bat­ten blus­set opp i fag­be­ve­gel­sen som har øns­ket å rei­se dis­ku­sjo­nen fram mot Lo-kon­gres­sen and­re uka i mai, skri­ver for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.