❞ Vi skul­le gjer­ne holdt på len­ger.

På fre­dag spil­les den sis­te eks­tra­fo­re­stil­lin­gen av «Jury­en: 12 Ed­svor­ne». Skue­spil­ler­ne opp­sum­me­rer hele pro­ses­sen som både kre­ven­de, lære­rik og som en tål­mo­dig­hets­prø­ve.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

– Det å job­be med tolv ho­ved­rol­ler, som hele ti­den er på sce­nen sam­ti­dig, tar jo tolv gan­ger så lang tid som et van­lig styk­ke. Og det å fin­ne ut av de små dis­ku­sjo­ne­ne som blir til gode løs­nin­ger på sce­nen, det har vært en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne. Så det har vært både lære­rikt og gøy, men også sam­ti­dig en tål­mo­dig­hets­prø­ve for oss, sier skue­spil­ler Ul­rik Waar­li Grim­stad.

Fædre­lands­ven­nen møt­te fem av skue­spil­ler­ne i gar­de­ro­ben før tirs­da­gens sis­te, or­di­næ­re fore­stil­ling i Kil­den. På fre­dag kveld, etter den sis­te eks­tra­fo­re­stil­lin­gen, går scene­tep­pet ned for godt for de 12 jury­med­lem­me­ne.

FYLLESYK RUSS

Si­den pre­mie­re­kvel­den 5. april har skue­spil­ler­ne spilt «Jury­en: 12 Ed­svor­ne» 13 gan­ger for alle ty­per pub­li­kum­me­re.

– Den ene da­gen fikk vi fak­tisk stå­en­de ap­plaus fra ele­ver fra vi­dere­gå­en­de sko­ler, og den and­re da­gen spil­te vi for 250 russ som var så fylle­syke at de holdt på å fal­le sam­men, ha­ha. Men ge­ne­relt sett har det vært til­skue­re av alle ald­re, og den re­spon­sen jeg har hørt har kun vært po­si­tiv, sier Waar­li Grim­stad.

– Det blir ve­mo­dig å spil­le den sis­te eks­tra­fo­re­stil­lin­gen på fre­dag. Vi skul­le gjer­ne holdt på len­ger, leg­ger Emil Ni­el­sen til.

Ing­rid Klem for­tel­ler at hun har fått fle­re til­bake­mel­din­ger fra til­skue­re, som har kjent igjen per- son­lig­hets­trekk fra vir­ke­lig­he­ten i fle­re av ka­rak­te­re­ne.

– Ro­ger Paul­sen sin ka­rak­ter, som er en ag­gres­siv bøl­le som ler pro­ble­mer bort og som det er umu­lig å kom­me skik­ke­lig inn på, har pub­li­kum rea­gert på. Fle­re har sagt at de har opp­levd men­nes­ker som lig­ner på han. Der­for har de blitt pro­vo­sert av ka­rak­te­ren, sier Klem.

– Er det noe av pub­li­kums­re­spon­sen som har over­ras­ket deg?

– Jeg må si at det er tanke­vek­ken­de at pub­li­kum har ledd mest på den styg­ges­te og gro­ves­te mob­bin­gen i styk­ket.

OVER 4000 HAR SETT STYK­KET

Jan­ne­ke Au­lie, salgs- og mar­keds­sjef i Kil­den, kun­ne tirs­dag for­mid­dag be­kref­te at det sam­men­lagt var solgt 2173 bil­let­ter til «Jury­en: 12 Ed­svor­ne». I til­legg har det blitt spilt fem ful- le fore­stil­lin­ger, i sam­ar­beid av Den Kul­tu­rel­le Skole­sek­ken, for 2000 ung­dom­mer fra vi­dere­gå­en­de sko­ler. Det vil si at i over­kant av 4000 per­soner har fått med seg styk­ket, si­den pre­mie­re­kvel­den 5. april.

Sjef for Kil­den tea­ter, Birgit Ama­lie Nils­sen, sier at hun er for­nøyd med både bil­lett­sal­get og pub­li­kums­re­spon­sen.

– Jeg sy­nes det­te er kjempe­fine tall, og jeg er takk­nem­lig for at så man­ge har valgt å se tea­ter i den­ne fine vår­sola. Det er klart at vi all­tid vil ha fle­re til­skue­re, men vi fø­ler at det­te har vært en pro­duk­sjon som har be­rørt man­ge, noe som all­tid er et mål for oss.

– LANDER På BUD­SJET­TET

– Går dere i pluss el­ler mi­nus med den­ne fore­stil­lin­gen?

– Jeg har ikke helt nøy­ak­ti­ge tall på det­te, men det ser ut som

vi lander om­trent på bud­sjet­tet, alt­så ikke noe be­ty­de­lig pluss el­ler mi­nus.

– Det vik­tigs­te for oss har vært å vise hvil­ket type tea­ter man kan lage med 12 dyk­ti­ge skue­spil­le­re på sce­nen, samt å mar­ke­re at vi

prio­ri­te­rer vik­ti­ge ting som det å sat­se på ster­ke teks­ter, av­slut­ter Nils­sen.

ALLE FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Fædre­lands­ven­nen møt­te fem av de tolv skue­spil­ler­ne fra «Jury­en: 12 Ed­svor­ne» før tirs­da­gens sis­te, or­di­næ­re fore­stil­ling. Fra ven­st­re ser vi Stef­fen Mul­der, Lars Emil Ni­el­sen, Ing­rid Klem, Ul­rik Waar­li Grim­stad og Jo­han­n­es Blås­ter­nes.

Ann Ing­rid Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen (t.v.), He­ge O. En­ger, Even Ras­mus­sen, Ul­rik Waar­li Grim­stad, Stef­fen Mul­der og Jo­han­n­es Blås­ter­nes.

Jo­han­n­es Blås­ter­nes før tirs­da­gens fore­stil­ling.

Ing­rid Klem spil­ler ett av de tolv jury­med­lem­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.