Utro­skap med kon­se­kven­ser

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SY­VERT­SEN

RO­MAN

«En fa­mi­lie om høs­ten»

Jan Chr. Næss Gyl­den­dal egen hånd, om fa­rens utro­skap.

Hem­me­lig­hol­del­se og un­der­slag av mel­din­ger og epos­ter kom­pli­se­rer det hele, det sam­me gjør dat­te­rens ut­prø­ving og over­skri­del­se av gren­ser. Sis­te del av boka fore­går hjem­me, og det er de­fi­ni­tivt høst over det hele.

His­to­ri­en er jo svært lite ori­gi­nal. Men den er for­talt på en måte som fan­ger in­ter­es­se. Jan Chr. Næss har en språk­fø­ring som ikke bare er fan­tasi­full, den er spen­nen­de og tid­vis ir­ri­te­ren­de. Per­sone­ne ka­rak­te­ri­se­res både ved må­ten de be­skri­ves og ved må­ten de snak­ker. Fa­ren har for ek­sem­pel en for­kjær­lig­het for å si­te­re Sal­me­nes bok i Bi­be­len, noe som ir­ri­te­rer kona i sær­de­les­het, men også le­se­ren, og slik dan­nes sym­pa­ti og anti­pati hos sist­nevn­te.

Bru­ken av ad­jek­tiv og språk­li­ge bil­der er et ka­pit­tel for seg. Hør bare: Et bas­seng er amø­be­for­met, sol­krem gir en kje­misk eim av sink­ok­sid og ete­ris- ke ol­jer. Mo­ren har stål­blå øyne, fa­ren har melke­blå øyne og me­tall­blått hår. En kel­ner har ko­kain­hvit uni­form og et kal­ket smil. Dat­te­ren har en skul­der­ves­ke av bjørke­grønn fløy­el med på­syd­de flaske­grøn­ne glass­per­ler. Opp­vask­klu­ten er lykke­blå. En gutt har øyne som has­sel­nøt­ter. En res­tau­rant har ala­bast­glø­den­de bar­disk og rav­gul be­lys­ning, bade­rom­met har agat­svar­te fli­ser og er el­lers hvitt som lak­ker­te knok­ler.

Etter 30 si­der tenk­te jeg at det­te or­ker jeg ikke mer av. Det blir for fan­tasi­fullt. Men så fort­sat­te jeg, og ble vant til de språk­li­ge ek­ses­se­ne og tatt av for­tel­lin­gen. Og til slutt tenk­te jeg at jo, den­ne boka vil jeg hus­ke en stund. Den er fak­tisk til å an­be­fa­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.