25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. MAI 1992

●● Klok­ken 13.00 tors­dag ris­tet det for sis­te gang i hu­se­ne på Hau­myr­heia. Da smalt den al­ler sis­te dy­na­mitt­sal­ven. Der­med er beg­ge de to E 18-tun­ne­le­ne gjen­nom Hau­myr­heia fer­dig ut­sprengt. Etter at bat­te­ri­ene ble la­det, var det vei­sjef Andreas Set­s­aa som tryk­ket på knap­pen. Og på stein­røy­sa var det selv­sagt champag­ne til «an­leggs­slus­ke­ne». Det er to år­sa­ker til at man har sprengt ut beg­ge tun­ne­le­ne sam­ti­dig. For det førs­te spa­rer vei­ve­se­net tre mil­lio­ner kro­ner. Og for det and­re slip­per be­boer­ne som bor i nær­he­ten fle­re rys­tel­ser. Den nord­ligs­te tun­ne­len set­tes i tra­fikk 30. ok­to­ber. Da skal både øst­gå­en­de og vest­gå­en­de tra­fikk gå gjen­nom den­ne. To­talt kos­ter de to tun­ne­le­ne 18 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.