50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. MAI 1967

●● Stor­bri­tan­nia bad i dag euro­pe­isk po­li­ti om å slut­te seg til jak­ten på de væp­ne­de ban­dit­te­ne som gjen­nom­før­te gårs­da­gens fan­tas­tis­ke gull­ty­ve­ri i Lon­don. 140 gull­bar­rer, med en vekt på ett og tre­kvart tonn, og til en ver­di av nær­me­re 16 mil­lio­ner kro­ner, ble stjå­let fra en pans­ret vare­bil med sjå­før og to vakt­menn. Over­fal­let på gull­trans­por­ten skjed­de midt på da­gen, i en stil­le gate i Nord-lon­don. Et­ter­fors­ker­ne fryk­ter at det stjål­ne gul­let, som på det nær­mes­te er usalg­bart i Stor­bri­tan­nia, vil bli over­le­vert til re­pre­sen­tan­ter for den in­ter­na­sjo­na­le un­der­ver­de­nen og mu­li­gens sendt til Det Fjer­ne Øs­ten der va­ren vil bli be­talt med mak­si­ma­le pri­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.