Me­ner Vi­pers bør vin­ne med minst ti mål

Ar­ne Sen­stad me­ner Stor­ha­mar nær­mest sjok­ker­te hele Hånd­ball-nor­ge med sin to­måls­sei­er over Vi­pers søn­dag. I kveld er det re­tur­opp­gjør i Aqua­ra­ma.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Jeg må inn­røm­me at sei­e­ren over Vi­pers smakte godt. Det var nok over­ras­ken­de for alle at vi vant. Nor­malt bør Vi­pers vin­ne mot oss med minst ti mål, sier Stor­ha­mar-tre­ner Ar­ne Sen­stad.

Før den førs­te semi­fi­na­len mot Vi­pers la han fa­vo­ritts­tem­pel­et på sør­len­din­ge­ne. Det gjør han også før det hele skal av­gjø­res ons­dag kveld.

– Vi klar­te å over­pres­te­re, og traff bra tak­tisk. Sam­ti­dig klar­te ikke Vi­pers å dem­me opp for de mot­trek­ke­ne vi gjor­de. Det over­ras­ket meg litt, spe­si­elt si­den Vi­pers gikk ut og sa hvor gode de er, og hvor godt trent de er. Jeg sy­nes det er helt fan­tas­tisk at det er fyr rundt Kris­tian­sand og Vi­pers, men de må også være litt for­sik­ti­ge, sier Sen­stad, og fort­set­ter.

– Man må ta vare på nå­ti­da, og ikke bare ten­ke leng­re fram. Det er dumt å for­be­re­de nes­te se­song og Cham­pions League, før de er kla­re.

Han mang­let to av sine størs­te pro­fi­ler i den førs­te semi­fi­na­len i Ton­je En­ke­rud og Ka­mil­la Sund­moen. Han tror in­gen av dem vil rek­ke nes­te kamp hel­ler. I til­legg er Martine Hov­den ute.

– Det er tre av de mest mar­kan­te bak­spil­ler­ne våre, sier Sen­stad.

– Tror du Vi­pers slapp ned skuld­re­ne litt da de ikke skul­le spil­le?

– Ja, det tror jeg fort de gjor­de. Jeg er for­be­redt på å møte et an­net, og mer skjer­pet lag ons­dag. De kan ikke være be­kjen­te av ikke å slå and­rerek­ka til Stor­ha­mar, sier Sen­stad.

TAK­TISK SPILL

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen har hele ti­den sagt at det blir tøft i semi­fi­nale­mø­te­ne mot Stor­ha­mar.

– Ar­ne Sen­stad prø­ver å snak­ke ned eget lag, sier Gab­ri­el­sen, som har hatt noen da­ger til å for­døye søn­da­gens ne­der­lag.

– Vi slapp inn 26-27 mål i etab­lert for­svar, og det har ald­ri skjedd før. Vi har ikke vært så sva­ke si­den vi møt­te Glass­ver­ket borte (i ja­nu­ar), sier Gab­ri­el­sen, som fant fle­re ting å ret­te på.

– Vi had­de 16 tek­nis­ke feil, og ble av­blåst sju gan­ger for brøyt, der fem var me­get tvil­som­me. Når man i til­legg mang­ler noen pro­sen­ter i alle du­el­le­ne, så mis­ter man mar­gi­ne­ne, sier Vi­per­stre­ne­ren.

To mål er hel­dig­vis ikke så mye i hånd­ball, spe­si­elt på hjemme­bane, med det som for­hå­pent­lig­vis blir et full­satt Aqua­ra­ma.

– Vi har tro­en på at vi skal snu det­te, sier Gab­ri­el­sen, som også tar selv­kri­tikk for sin egen pre­sta­sjon i førs­te semi­fi­na­le.

– La­get vin­ner og ta­per sam­men. Jeg har sånn sett, som an­svar­lig, vært bed­re på ben­ken i and­re kam­per enn det jeg var søn­dag. Jeg var frust­rert over at vi ikke gjor­de som vi had­de av­talt, og det var dår­lig lag­le­del­se, sier han.

RIEGELHUTH HERJET

Ka­ri Bratt­set ble topp­sco­rer med sju mål i søn­da­gens kamp mot Stor­ha­mar. Hun har ikke noen god for­kla­ring på den kol­lek­ti­ve kol­lap­sen i førs­te semi­fi­na­le.

– Det er skuf­fen­de, og litt vans­ke­lig å for­kla­re hva som skjer. Vi er ikke gode i noen fa­ser, og da er det vans­ke­lig å vin­ne kam­per, sier den ene av to Vi­pers-kap­tei­ner.

Vi­pers av­slut­tet se­rie­spil­let med å ban­ke Glass­ver­ket med 20 mål, og en 32-30-sei­er borte mot se­rie­mes­ter Lar­vik. Nå må la­get vin­ne med mer enn tre mål ons­dag for å ta seg til slutt­spill­fi­na­len.

I pot­ten lig­ger en his­to­risk kva­li­fi­se­rings­plass til nes­te se­songs Cham­pions League.

– Vi kun­ne fort ha tapt med fle­re mål søn­dag, men det er ikke noen kri­se. Vi har vel­dig tro på at vi skal heve oss skik­ke­lig til nes­te kamp. Det er en eks­tremt vik­tig kamp, og alle vet hva som står på spill, sier Bratt­set.

Da må Be­ti­na Riegelhuth stop­pes. Bak­spil­le­ren herjet med Vi­pers søn­dag, og sco­ret ni gan­ger.

– Hun spil­te en eks­tremt bra kamp. Det er dår­lig at vi ikke klar­te å ta hen­ne ut, men vi har alle mu­lig­he­ter til å få re­van­sje ons­dag, sier Bratt­set.

Vi­pers vant både borte og hjem­me mot Stor­ha­mar i se­ri­en, 32-26 på Ha­mar og 30-26 i Kris­tian­sand.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Vi­pers tap­te med to mål borte mot Stor­ha­mar i den førs­te semi­fi­na­len i slutt­spil­let. Ons­dag kveld er det hjemme­kamp i Aqua­ra­ma, der ver­te­ne må vin­ne med minst tre mål.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Ar­ne Sen­stad, Stor­ha­mar-tre­ner, me­ner fort­satt Vi­pers er fa­vo­rit­ter til å nå slutt­spill­fi­na­len.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Ken­neth Gab­ri­el­sen tar selv­kri­tikk etter 27-29-ta­pet borte mot Stor­ha­mar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.