Vant 1. mai-stev­net

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVER­RE JA­COB­SEN, Vest-ag­der skyt­ter­sam­lag

Med 346 po­eng vant Jan Kåre Mo­land man­da­gens stev­ne på Mjå­vann skyte­bane.

Stev­net, som ble ar­ran­gert av Man­dal og Ho­lum Skyt­ter­lag, sam­let 193 del­ta­ge­re fra Ro­ga­land i vest til Nu­me­dal i øst. 193 skyt­te­re er opp mot del­ta­ker­re­kord på 1. mai stev­net og kun i 2015 var det fle­re som del­tok med 195. Vi re­gist­re­rer at det kom­mer fle­re og fle­re skyt­te­re leng­re øst­fra, noe som selv­sagt er gle­de­lig.

En vår­lig vind som inni­mel­lom var frisk gjor­de det litt eks­tra ut­ford­ren­de for skyt­ter­ne på stev­net, som ble vun­net av Jan Kåre Mo­land fra Drangedal Skyt­ter­lag med 346 po­eng. Mo­land åp­net sitt 35 skudds pro­gram med 150 po­eng på de 15 førs­te skud­de­ne. Skyt­ter­prin­sen fra 1996, An­ders Ed­vin Gus­dal fra Ime­nes Skyt­ter­lag, ble num­mer to med sam­me po­eng­sum, kun ran­gert bak med fær­re in­ner­blin­ker.

Tredje­plas­sen gikk til Skyt­ter­kon­gen fra Opp­dal i 2013 Kim André Aanne­stad Lund fra Jon­da­len med 345 po­eng. Bes­te ung­doms­skyt­ter un­der 21 år i klas­se 3-5 ble He­le­ne Sto­re­nes fra Ime­nes skyt­ter­lag i Grim­stad.

I klas­se V55 ble det sei­er til Jon Mel­vin Tvei­ten fra Rol­lag og Vegg­li skyt­ter­lag i Nu­me­dal med 345 po­eng etter at også han åp­net med 150 po­eng på de 15 førs­te skud­de­ne i sitt pro­gram. I klas­se 2 var det lyng­dø­len Bjør­nar Foss som vant og i klas­se 1 vant Ida Linn Gau­te­stad fra Ev­je og Horn­nes. Je­ger­klas­sen ble vun­net av Man­dals Svein To­re Haa­land med 243 po­eng.

Mi­li­tær­klas­se­ne AG3 og HK416 ble vun­net av hhv. Leif Rin­de fra HV-08 og Fro­de Rød­land også HV-08. Fro­de Rød­land skjøt ster­ke 243 po­eng med Hk416-vå­pe­net un­der det som ble be­skre­vet som kre­ven­de vind­for­hold på Mjå­vann.

Blant de elds­te ve­te­ra­ne­ne på 100 m var det Paul Vau­le fra Hå Skyt­ter­lag i Ro­ga­land som vant klas­se V65 med 346 po­eng og lyng­dø­len Ha­rald Jen- sen som vant klas­se V73 rett foran Tor­jus Åge­dal fra Grin­dø­len og Ivar Om­dal fra Ven­ne­sla – alle med 349 po­eng.

Blant ung­dom­me­ne på 100m var det Karen So­de­land Øk­sen­dal som end­te øverst i klas­se eld­re ju­nior (18 år). Ju­nior­klas­sen (16-17 år) ble vun­net av Mar­tin Nesvik Voss fra Stav­an­ger. I klas­se eld­re re­krutt vant Hannah Jo­han­sen fra Time med den ul­ti­mate po­eng­sum­men 350 po­eng. Hun var den enes­te som opp­nåd­de 350 po­eng på 1. mai-stev­net i år.

I re­krutt­klas­sen ble det lo­kal sei­er til Mi­na Wår­øy Møll fra Ho­lum med 345 po­eng. I klas­sen for Ny­be­gyn­ne­re Ung­dom del­tok åtte skyt­te­re.

Som et eks­tra til­bud fikk skyt­ter­ne mu­lig­het til å tes­te felt­hur­tig­for­men al­le­re­de tid­lig i mai. Av de fem som prøv­de seg var To­re Rød­land fra Klepp Skyt­ter­lag som var ras­kest med ti­den 7,6 se­kun­der.

FOTO: DFS

Jan Kåre Mo­land var man­dag best av samt­li­ge skyt­te­re på Mjå­vann skyte­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.