❞usik­ker­he­ten vir­ker å være borte.

Hø­rings­run­den om fri­slipp av vann­scoo­te­re re­sul­ter­te i 17 inn­spill fra Sør­lan­det: seks for og el­le­ve mot. Hos Båt­huset på Lum­ber er man li­ke­vel ikke i tvil om at vann­scoo­ter vil like­stil­les med båt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

11 av 17 inn­spill fra Sør­lan­det gikk mot fri­slipp av vann­scoo­te­re i hø­rings­run­den be­stilt av Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet. Det be­kym­rer ikke To­re Stray Laa­stad hos Båt­huset i Kris­tian­sand. Han er skrå­sik­ker på at end­rin­gen kom­mer og me­ner også kun­de­ne har den opp­fat­nin­gen.

– End­rin­gen kom­mer, det er jeg 99 pro­sent sik­ker på, sier To­re Stray Laa­stad, dag­lig le­der for Båt­huset på Lum­ber i Kris­tian­sand.

– Det er ikke gjen­nom­før­bart å opp­rett­hol­de det kuns­ti­ge skil­let mel­lom båt og vann­scoo­ter. Ta mo­tor­syk­kel som ek­sem­pel. Den går fort, kjø­pes for re­krea­sjon og har in­gen nyt­te i seg selv. Li­ke­vel side­stil­les den med bil i tra­fikk­reg­le­ne, fort­set­ter Laa­stad.

Og skal vi tro båt­sel­ge­ren gjel­der den­ne opp­fat­nin­gen også blant kun­de­ne hans.

– Usik­ker­he­ten vir­ker å være borte for de fles­te, og vi sel­ger vel­dig bra med vann­scoo­te­re. I fjor høst be­stil­te vi inn litt over 100 vann­scoo­te­re, og så fort end­rin­gen er ved­tatt, kom­mer la­ge­ret vårt til å tøm­mes fort, hev­der Laa­stad.

Men først skal alt­så Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet gå gjen­nom 216 inn­spill de har fått til­sendt etter hø­rings­run­den om opp­he­ving av vann­scoo­ter­for­skrif­ten.

FOR FRI­SLIPP

– Vann­scoo­ter er vi for ja, er den kon­tan­te be­skje­den fra Lin­des­nes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H) når vi ym­ter fram­på hvor­for vi rin­ger.

– Det gjel­der et be­ty­de­lig fler­tall i kom­mune­sty­ret også. Vann­scoo­te­re er ikke hva de en gang var, men har blitt mye mer stille­gå­en­de enn før. Sjø­en er åpen for alle, og vi må være litt rau­se, me­ner Kris­tof­fer­sen.

Kom­mu­nen hen­nes til­hø­rer imid­ler­tid mindre­tal­let på seks av de 17 sør­lands­ke hø­rings­inn­spil­le­ne som er sendt til Klimaog miljø­de­par­te­men­tet om opp­he­ving av vann­scoo­ter­for­skrif­ten.

MOT FRI­SLIPP

I Søg­ne har man hav­net på mot­satt kon­klu­sjon.

– Det er først og fremst av hen­syn til na­tur- og dyre­liv, men også støy og sik­ker­het. De som er for å opp­he­ve for­skrif­ten sam­men­lig­ner vann­scoo­ter med båt og nytte­kjø­ring, men jeg ser man­ge som bru­ker scoo­te­ren til ba­ja­s­kjø­ring, sier Søgne­ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap).

– Men ba­ja­s­kjø­ring kan jo slås like mye ned på om vann­scoo­ter­for­skrif­ten fjer­nes?

– Hånd­he­ving av reg­le­ne til sjøs er dår­li­ge nok som de er i dag, og blir ikke noe bed­re av fri­slipp. Jeg hå­per for­skrifts­end­rin­gen drop­pes, og ser ikke nød­ven­dig­he­ten av fri­slipp, sva­rer Hil­de.

IKKE SVART

Og det har hun alt­så fler­tal­let av de sør­lands­ke inn­spil­le­ne med seg på.

Mest over­ras­ken­de er det kan­skje at så man­ge kyst­kom­mu­ner har latt være å sen­de inn­spill i det hele tatt. Ver­ken Flekke­fjord, Kvi­nes­dal, Far­sund, Lyngdal, Aren­dal el­ler Tvede­strand har sendt inn sine syn på sa­ken til de­par­te­men­tet, som alt­så nå lig­ger in­ne til be­hand­ling.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Michael­sen (Frp) var sam­men med Svein Har­berg den som fron­tet re­gje­rin­gens øns­ke om fri­slipp.

– Når man ikke vet hvor­dan det blir, er man gjer­ne litt skep­tisk, er kom­men­ta­ren til at fler­tal­let av de sør­lands­ke inn­spil­le­ne er ne­ga­ti­ve til re­gje­rin­gens for­skrifts­end­ring.

– Alle som er ute på sjø­en må vise hen­syn. For Frp sin del er det vik­tig at re­gel­ver­ket for­enk­les, og jeg er så pass op­ti­mist på veg­ne av bru­ker­ne at jeg tror at også vann­scoo­ter­fø­rer­ne vil vise hen­syn, me­ner Michael­sen.

Når det gjel­der vi­de­re fram­drift for vann­scoo­ter­fri­slip­pet, vi­ser hun til Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet for svar.

– FØR SOM­ME­REN

– Det er ikke tatt en­de­lig av­gjø­rel­se i sa­ken. Når be­slut­nin­gen er klar vil det så snart som mu­lig bli kunn­gjort på de­par­te­men­tets nett­si­der, skri­ver stats­sek­re­tær Lars Andreas Lun­de i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

Og blir det fri­slipp, kom­mer end­rin­gen fort:

– Vi har fort­satt et mål om å ved­ta even­tu­el­le end­rin­ger in­nen som­me­ren, skri­ver Lun­de.

Lin­des­nes-ord­fø­re­ren har et lønn­lig håp om at nett­opp det skal skje.

– Jeg er blant dem som er svært mye på sjø­en, og jeg opp­le­ver ikke vann­scoo­ter­ne som sær­lig sje­ne­ren­de. De med vann­scoo­te­re må få lov til å nyte sjø­en som alle and­re, og vi bør ta høy­de for at folk er uli­ke og øns­ker å be­nyt­te seg av for­skjel­li­ge fram­komst­mid­ler, sier Kris­tof­fer­sen.

– NEP­PE STOR SALGSØKNING

– Den vold­som­me øk­nin­gen kom i 2015 etter at hk-av­gif­ten for­svant og vann­scoo­ter­re­gel­ver­ket ble lem­pet på. At vann­scoo­ter side­stil­les med båt vil være bra, men vil ikke gi noen vold­som øk­ning i sal­get, me­ner Leif Ber­gaas, dag­lig le­der for Nor­boat, båt­bran­sje­for­bun­det i Nor­ge.

De sis­te to åre­ne har vann­scoo­ter­sal­get i Nor­ge lig­get like i over­kant av 1300 vann­scoo­te­re. I 2014 lå det på rundt halv­par­ten av det­te.

– Ob­li­ga­to­risk fri­tids­båt­re­gis­ter som gjør at vann­scoo­te­re kan kjø­pes med pant i ob­jek­tet, har jeg mer tro på vil øke sal­get, sier Ber­gaas.

Hel­ler ikke Tor Isak­sen, dag­lig le­der for BRP Nor­way som im­por­te­rer Sea-doo scoo­ter­ne som står for 80 pro­sent av sal­get i Nor­ge, tror på noen salgs­eks­plo­sjon.

– De­bat­ten vi har i dag min­ner meg mye om snø­scoo­ter­de­bat­ten for noen år til­ba­ke. Også da for- ven­tet man salgs­boom, men i etter­kant hav­net vi på halv­par­ten av an­sla­ge­ne, sier Isak­sen.

Han er li­ke­vel for en li­be­ra­li­se­ring av re­gel­ver­ket.

– Man­ge som er skeptiske til fri­slipp vet ikke hvor­dan en mo­der­ne vann­scoo­ter er. De har gjer­ne bare sett en gam­mel to­tak­ter i Sy­den. Vann­scoo­ter­ne har vært gjen­nom en for­mi­da­bel ut­vik­ling på støy og sik­ker­het, og 98 pro­sent av scoo­ter­ne vi sel­ger har brems, for­tel­ler Isak­sen og leg­ger til:

– Om sik­ker­het er ho­ved­fo­kus bur­de man vel hel­ler end­re på reg­le­ne som lov­lig lar deg kjø­re båt med 0,8 i pro­mil­le, ikke tvi­hol­de på et sær­egent vann­scoo­ter­re­gel­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.