Ti­de­nes størs­te bo­lig­ut­byg­ging

Nå pla­ne­res tom­te­ne til det som blir Søg­nes størs­te bo­lig­ut­byg­ging noen­sin­ne, med mel­lom 1500 og 2000 bo­li­ger vest i byg­da.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN­NE BIR­GIT­TE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no

– Tomte­ut­vik­ling er en tål­mo­dig­hets­øvel­se, kon­sta­te­rer ei­en­doms­ut­vik­ler Ole Jo­han Bue­klev i Rep­stad Eien­dom.

Sam­men med kol­le­ga Bjørn Step­han­sen skuer han ut­over Kjel­lands­heia i Søg­ne, som trinn­vis skal byg­ges ut med to­talt 450 bo­li­ger.

I re­gi av Kru­se Smith, Kons­mo­hus og Hell­vik hus, vil om­rå­de­ne i Kjel­lands­heia, Aus­vig­heia og Leire­heia rom­me mel­lom 1500 og 2000 bo­li­ger fer­dig ut­bygd.

TI­DE­NES BO­LIG­UT­BYG­GING

Da snak­ker vi om et tjue­års­per­spek­tiv, og bo­li­ger for inn­til 5000 men­nes­ker.

– Det­te er den størs­te bo­lig­ut­byg­gin­gen i Søg­ne noen­sin­ne, sier de to, og sam­men­lig­ner stør­rel­sen med Just­nes­halv­øya i Kris- tian­sand.

I ei­en­doms­ut­vik­ler­nes øyne er det grå, stei­ne­te land­ska­pet et vak­kert syn: 13 år etter at sel­ska­pet kjøp­te opp de førs­te om­rå­de­ne er grave­ma­ski­ne­ne i ferd med å for­me in­fra­struk­tur og pla­ne­re ut tom­ter til førs­te bygge­trinn på Kjel­lands­heia.

– Kom til­ba­ke om to år. Da står det fer­di­ge hus med grøn­ne ple­ner her, be­mer­ker Bue­klev.

TOM­TER TIL én MIL­LION

Snart er det salgs­start for de 68 en­he­te­ne vest for Lun­de. Det vil si – en­kel­te av to- og fire­manns­tom­te­ne er al­le­re­de solgt, til ut­byg­ge­re. De 31 ene­bo­lig­tom­te­ne sel­ges di­rek­te til slutt­bru­ker.

– Snitt­pri­sen på ene­bo­lig­tom­te­ne er på rett over én mil­lion, og de fles­te lig­ger på mel­lom 650 og 750 kvad­rat­me­ter, for­tel­ler de.

Midt i stein­land­ska­pet er en grønn lun­ge med na­tur­lig ve­ge­ta­sjon be­vart. Spi­ker­sla­ge­ne gjal­ler fra sne­k­ke­ren som set­ter opp en ga­pa­huk. Her blir det ak­ti­vi­tets­om­rå­de og leke­plas­ser.

Ut­byg­ger­ne fris­ter også med små­båt­plas­ser, i flun­ken­de nye Of­te­nes båt­havn, og ny bade­strand like i nær­he­ten.

SØG­NES SVAR På JEGERSBERG

Noen år frem i tid skal et nytt, stort tur­om­rå­de gjø­res til­gjen­ge­lig, tett på de nye bo­li­ge­ne.

– Om­rå­det rundt Kjel­lands­van­net blir Søg­nes svar på Jegersberg. Det skal opp­ar­bei­des med sti­er og gang­vei­er, fiske­vann, bro­er og lys­løy­pe. Ny­lig gjor­de vi avtale med Je­ger & Fisk som set­ter ut yn­gel, for­tel­ler Ole Jo­han Bue­klev.

Vei­en ut til Of­te­nes, fra E 39, skal ut­vi­des med gul midt­stri­pe, og ved inn­kjør­se­len til Kjel­lands­heia kom­mer ny rund­kjø­ring. Rekke­følge­kra­vet til­si­er at den byg­ges når 300 bo­li­ger står kla­re, i re­gi av samt­li­ge ak­tø­rer i om­rå­det.

Øst for Kjel­lands­heia, litt nær­me­re Lun­de sen­trum, er Kru­se Smith og Kons­mo­hus i gang med å lage in­fra­struk­tur til 28 ene­bo­lig­tom­ter i Aus­vi­ga.

Her blir det salgs­start før som­me­ren. I alt kom­mer det 430 nye bo­li­ger i om­rå­det.

– Vi har hånd om 300 av dem, sam­men med Kons­mo Hus, 130 er eid av and­re grunn­ei­ere, for­tel­ler ei­en­doms­ut­vik­ler Roald Aga Pe­der­sen i Kru­se Smith.

NY E 39 ER VIK­TIG

Til en snitt­pris av 1,6 mil­lio­ner kro­ner får kjø­per­ne sjø­ut­sikt til Bor­øya og and­re her­lig­he­ter i Søg­nes skjær­gård fra tom­te­ne som leg­ges ut i førs­te bygge­trinn.

I for­bin­del­se med re­vi­sjon av kom­mune­pla­nen, har de lagt inn øns­ke om å byg­ge ut ny små­båt­havn med 200 plas­ser neden­for tomte­om­rå­det.

Aga Pe­der­sen er op­ti­mist med tan­ke på frem­ti­den.

– Hvis vi ser his­to­risk på det, var Søg­ne fra 70-tal­let og frem til for få år si­den, en av de kom­mu­ne­ne med høy­est til­vekst. Så stop­pet det opp på grunn av kø­kjø­ring på E 39. Nå tror vi at tren­den snur; med ny E 39 vil folk som bor i Søg­ne få en helt ny hver­dag. Der­for sat­ser vi i Søg­ne, sier Roald Aga Pe­der­sen.

FOTO: AN­DERS MARTINSEN, GRAFIKK: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

To­talt kom­mer det mel­lom 1500 og 2000 bo­en­he­ter i det 4000 de­kar sto­re om­rå­det, med plass til 5000 men­nes­ker. Bo­lig­ut­byg­gin­gen er den størs­te i Søg­ne noen­sin­ne, og rea­li­se­res trinn­vis i lø­pet av de nes­te 20 åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.