Lyd­an­legg til tale – ikke sang

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van (KRF) tar fyl­kes­man­nens for­bud mot lyd­an­legg i krist­ne telt­mø­ter på Ju­støy opp med helse- og om­sorgs­mi­nis­te­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

– Uten mik­ro­fon og høyt­ta­ler blir det en helt umu­lig si­tua­sjon for bi­bel­cam­pin­gen, sier Grø­van til Fædre­lands­ven­nen.

Stri­den rundt ly­den fra de krist­ne telt­mø­te­ne på Ju­støy har rast i fle­re år. Hytte­na­bo­er som kjem­pet for ro og fred, står mot Ju­støy­fa­mi­li­ens bibelcamping, som vil ha et ar­ran­ge­ment med sang og mu­sikk på mo­der­ne vis.

I fjor end­te det med at fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der grep inn tre da­ger før de førs­te ar­ran­ge­men­te­ne. Kun i fire av sju da­ger ukent­lig får man be­nyt­te lyd­an­legg – til tale, men ikke til sang. Fre­da­ger og lør­da­ger er det to­tal­for­budt.

IKKE SELV DELTAKER

Stor­tings­re­pre­sen­tant for VestAg­der, Hans Fred­rik Grø­van (KRF), har ikke selv vært deltaker på de tra­di­sjons­rike telt­mø­te­ne, men tar nå opp sa­ken med helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H).

«Vil stats­rå­den ta et ini­tia­tiv til å pre­si­se­re at det ikke er den­ne type ar­ran­ge­men­ter som re­gel­ver­ket er ment å stop­pe, og at krist­ne mø­ter skal kun­ne hol­des uten­dørs el­ler i telt i som­merNor­ge fort­satt?», he­ter det i spørs­må­let Høie nå har seks da­ger på å gi en skrift­lig til­bake­mel­ding på.

– Bi­bel­cam­pin­gen me­ner de dis­kri­mi­ne­res?

– Fore­lø­pig stil­ler vi spørs­mål om lov­ver­ket er ment å skul­le stil­le så ster­ke be­grens­nin­ger for den­ne type ar­ran­ge­men­ter. Hvis det er tilfelle, så bør vi se på lov­ver­ket. Det kan ikke være me­nin­gen at man skal stop­pe ar­ran­ge­men­ter med et de­si­bel­nivå lik en fot­ball­kamp for barn, sier Grø­van.

«På cam­pin­gen er det også hyt­ter som ble bygd etter at cam­pin­gen star­tet opp. Det fram­står som un­der­lig at hen­sy­net til dis­se hytte­be­boer­ne skal veie tyng­re enn hen­sy­net til en virk­som­het som har vart i 52 år», skri­ver Grø­van til Høie.

HAR MØTT MINISTEREN

Han­ne Ris­vold, leder for pro­gram­ko­mi­te­en på Ju­støy­fa­mi­li­ens Bibelcamping, sier de har fått be­skjed fra fyl­kes­man­nen om at de sam­me reg­le­ne gjel­der i år som i fjor. Nå er hun spent på hva Høie sva­rer.

– Vi har la­get et fullt pro­gram og vil gjen­nom­føre det. Blir ved­ta­ket fra fyl­kes­man­nen stå­en­de be­tyr det at noen av ar­ran­ge­men­te­ne må flyt­tes til and­re lo­ka­ler, sier Ris­vold.

To gan­ger har hun selv lagt fram sa­ken for helse- og om­sorgs- ministeren, sist var ons­dag i for­ri­ge uke.

– Har du hørt om and­re som har lig­nen­de be­grens­nin­ger som oss? Det er helt utro­lig. Had­de det vært snakk om høy lyd, had­de jeg for­stått det, sier Ris­vold.

FOTO: ERLEND OLSBU

Stri­den rundt Ju­støy­fa­mi­li­ens bibelcamping har sitt ut­spring i det som fore­går i tel­tet på bil­det i fem uker hver som­mer.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hans Fred­rik Grø­van (KRF) ber Bent Høie (H) se på hvor­dan re­gel­ver­ket som skal be­skyt­te mot ska­de­lig støy, tol­kes av fyl­kes­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.