– Be­hand­lin­gen er ikke til­gjen­ge­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Svein Mjå­land, av­de­lings­sjef ved Sen­ter for kreft­be­hand­ling ved Sør­lan­dets syke­hus vil ikke kom­men­te­re en­kelt­sa­ker.

I en epost skri­ver han at de­res spe­sia­lis­ter in­nen alle re­le­van­te fag­felt mø­tes for å vur­de­re om kreft­pa­si­en­ten bør an­be­fa­les ope­ra­sjon, stråle­be­hand­ling el­ler even­tu­elt kun ak­tiv over­våk­ning. Sist­nevn­te grup­pe gjel­der til­fel- ler hvor ri­si­ko­en for livs­tru­en­de syk­doms­ut­vik­ling er svært lav og hvor tid­lig be­hand­ling ikke har be­tyd­ning for en­de­lig pro­gno­se.

«For de av lav-ri­si­ko-pa­si­en­te­ne som fort­satt in­sis­te­rer på å få ak­tiv be­hand­ling blir lav­do­se­rate bra­chy­te­ra­pi nevnt som et al­ter­na­tiv. Det­te er en me­to­de som van­lig­vis gir noe mind­re bi­virk­nin­ger enn ope­ra­sjon og stråle­be­hand­ling, spe­si­elt i for­hold til

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.