Sam­men­kob­ling ikke lønn­somt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Sam­men­kob­ling av Sør­lands­ba­nen og Vest­fold­ba­nen er ikke sam­funns­øko­no­misk lønn­somt.

Det er kon­klu­sjo­nen i en fersk rap­port.

I fjor kon­klu­der­te Jern­bane­ver­ket med at det bør byg­ges dob­belt­spor fra Gjer­stad til Pors­grunn, slik at Vest­fold­ba­nen og Sør­lands­ba­nen blir kob­let sam­men. Rei­sen fra Kristiansand til Oslo vil da bli re­du­sert fra 4 ti­mer og 28 mi­nut­ter til 3 ti­mer og 23 mi­nut­ter.

Jern­bane­ver­kets kon­sept­valgut­red­ning (KVU), som kom i juli i fjor, slo fast at ut­byg­gin­gen vil­le være sam­funns­øko­no­misk lønn­som. KVU-EN har nå blitt eva­lu­ert og kva­li­tets­sik­ret av kon­su­lent­fir­ma­et At­kins Nor­ge og Oslo Eco­no­mics, som har kom­met til mot­satt kon­klu­sjon.

«Kva­li­tets­sik­rin­gen an­be­fa­ler ikke byg­ging av Gr­en­lands­ba­nen, og vi­ser til at kon­sep­te­ne i KVUen er svært kost­ba­re og har ne­ga­tiv sam­funns­øko­no­misk lønn­som­het. Det er sær­lig re­la­tivt lave be­folk­nings­tall som re­du­se­rer lønn­som­he­ten», he­ter det i rap­por­ten, skri­ver Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet i en presse­mel­ding ons­dag.

Iføl­ge presse­mel­din­gen er det «midt­re kon­sept 2» som kom­mer best ut i rap­por­ten. Det­te in­ne­bæ­rer byg­ging av en en­kelt­spo­ret jern­bane som vil kun­ne re­du­se­re reise­ti­den mel­lom Oslo og Kristiansand med 1 time og 3 mi­nut­ter.

Kva­li­tets­sik­rin­gen har kom­met fram til at pro­sjek­tet vil bli langt dy­re­re enn det som ble be­reg­net i KVU-EN.

«Kost­na­den ved pro­sjek­tet er es­ti­mert til 22 mil­li­ar­der kro­ner i kva­li­tets­sik­rin­gen, hvil­ket til­sva­rer en kost­nads­øk­ning på 28 pro­sent sam­men­lik­net med KVUen», he­ter det i rap­por­ten.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol- vik-ol­sen ga i mars 2014 Jern­bane­ver­ket i opp­drag å lage en KVU (kon­sept­valgut­red­ning) for sam­men­kob­ling av Sør­lands­ba­nen og Vest­fold­ba­nen. 18. april fikk de­par­te­men­tet den nye rap­por­ten som fra­rå­der byg­ging.

– Re­gje­rin­gen sat­ser på jern­ba­nen. Vi har økt både ved­li­ke­hold og in­ves­te­rin­ger. Sam­ti­dig ser vi på mu­lig­he­ter for å re­du­se­re reise­tid ved å byg­ge nye strek­nin­ger, sier Sol­vik-ol­sen i presse­mel­din­gen.

Hvor­dan Sol­vik-ol­sen stil­ler seg til kon­klu­sjo­ne­ne i den nye rap­por­ten frem­går ikke av presse­mel­din­gen.

I Na­sjo­nal trans­port­plan 20182029 er det i sis­te seks­års­pe­rio­de satt av 1,5 mil­li­ar­der kro­ner til plan­leg­ging og opp­start av Gr­en­lands­ba­nen.

FOTO: SCANPIX

I over 20 år har det blitt snak­ket om å kob­le sam­men Sør­lands­ba­nen og Vest­fold­ba­nen. En fersk rap­port slår fast at byg­gin­gen vil bli langt dy­re­re enn tid­li­ge­re be­reg­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.