Kre­ver til­ba­ke til­skudd fra Den ka­tols­ke kir­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Etter en dom i Oslo ting­rett går Kristiansand sam­men med and­re kom­mu­ner for å kre­ve til­ba­ke urik­tig ut­be­tal­te til­skudd fra Den ka­tols­ke kir­ke.

Be­lø­pets stør­rel­se er fore­lø­pig ukjent, men det kan være snakk om opp mot én mil­lion kro­ner.

– Det er grunn til å tro at de har brukt sam­me prin­sipp for med­lems­re­gist­re­ring i Kristiansand, si­den det til­hø­rer sam­me bispe­døm­me (Oslo, journ. anm.), sier Kris­tian­sands-råd­mann Tor Som­mer­seth til Fædre­lands­ven­nen.

Ons­dag ori­en­ter­te han for­mann­ska­pet om haste­hen­ven­del­sen fra KS, som går ut på at kom­mu­ne­ne skal sam­kjø­re en ju­ri­disk pro­sess mot Den ka­tols­ke kir­ke.

Fra 2011 til 2014 bruk­te an­sat­te i den ka­tols­ke kir­ken te­le­fon­ka­ta­lo­gen for å skaf­fe seg over 50.000 nye med­lem­mer de men­te had­de «ka­tolsk-klin­gen­de navn».

Der­med fikk de til­delt mer i stats­støt­te enn det re­el­le med­lems­tal­let til­sa.

I ja­nu­ar slo Oslo ting­rett fast at sta­ten fri­fin­nes etter søks­må­let fra Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me, og at myn­dig­he­te­nes til­bake­be­ta­lings­krav på over 40 mil­lio­ner er rett­mes­sig.

Sa­ken er an­ket, og retts­kraf­tig dom vil først fore­lig­ge om et års tid. – Juks er juks, og det må ryd­des opp i. Det­te lar vi råd­man­nen hånd­te­re, men­te vara­ord­fø­rer og møte­le­der Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF), og fikk til­slut­ning av et fler­tall rundt bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.