Vil leg­ge ned mel­lom­trin­net

Råd­man­nen vil leg­ge ned mel­lom­trin­net på Byglandsfjord skule og sam­le alle born over fjer­de trinn på skule i kom­mune­sen­te­ret Bygland.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Eg har fått i opp­gå­ve å spa­re inn fire mil­lio­nar kro­ner. Då er den løy­sin­ga som vil gje minst skade­verk­nad å kut­te i sku­len og sam­le flei­re ele­var i stør­re ei­nin­gar i Bygland, sei­er råd­mann Aas­mund Lauv­dal til Fædre­lands­ven­nen.

I dag er det skule opp til og med sju­an­de trinn både på Byglandsfjord og Bygland. Alle på ung­doms­trin­net går på skule i Bygland.

Lei­ar i for­eldre­ut­va­let ved Byglandsfjord skule, Tone Met­te An­der­sen, svar­te ikkje på te­le­fon tirs­dag kveld, men re­ak­sjo­na­ne på Byglandsfjord skal vere ster­ke.

KORTARE TIL EVJE

Det går i dag om­trent like man­ge i dei ak­tu­el­le trin­na på Byglandsfjord som på Bygland.

Det er 19 born som må byr­je å rei­se dei 23 kilo­me­te­ra­ne opp til Bygland. Der er det 22 born i dei tre trin­na frå før.

Av­stan­den til skule på Evje er ber­re 11 kilo­me­ter. Men det er ein an­nan kom­mu­ne.

Råd­mann Lauv­dal sei­er sa­man­slå­ing på Bygland vil gje ni ele­var på fem­te­trinn, 16 på sjet­te og 16 på sju­an­de trinn. Han mei­ner klas­se-stor­lei­ken blir god med sa­man­slå­ing.

For­sla­get vil spa­re Bygland kom­mu­ne for 1,85 mil­lio­nar kro­ner i året. Skyss­ut­gif­ter er det fyl­kes­kom­mu­nen som dek­ker i all ho­vud­sak.

Ord­fø­rer Leiv Rygg (Sp) veit

❞ Me kan ikkje kut­te i sku­len så dras­tisk og plut­se­leg når nye inn­tek­ter kan vere like om hjør­net.

LEIV RYGG, ord­fø­rer i Bygland kom­mu­ne

ikkje kor det po­li­tis­ke fleir­ta­let vil hav­ne. Det blir ty­de­leg fyrst når for­mann­ska­pet skal ha møte tors­dag.

VIL VENTE På VINDKRAFT

– Men i Sen­ter­par­ti­et sei­er me nei. Me kan nyt­te opp­spar­te fond til me veit om Olje- og energi­de­par­te­men­tet sei­er ja til vind­kraft­ver­ket på Ho­vatn. Sva­ret i den saka vil kome sei­na­re i år, sei­er ord­fø­ra­ren.

Ho­vatn vil ven­te­leg gje meir enn fire mil­lio­nar kro­ner eks­tra i år­leg eige­doms­katt til kom­mu- ne­kas­sa. Då blir det ein heilt an­nan øko­no­misk si­tua­sjon i kom­mu­nen.

– Råd­man­nen gjer job­ben sin. Me har på­lagd han å kome med kutt­for­slag. Men me kan ikkje kut­te i sku­len så dras­tisk og plut­se­leg når nye inn­tek­ter kan vere like om hjør­net, sei­er Rygg.

– Men kva viss re­gje­rin­ga sei­er nei til Ho­vatn?

– Då har me ein an­nan si­tua­sjon som eg ikkje kan seie noe om no. Skal me end­re i sku­len, må det uan­sett skje etter ein pro­sess med my­kje meir in­volve­ring og min- dre hast­verk enn det som ligg føre no, sei­er ord­fø­rar Rygg.

MAN­GE FOR­SLAG

I Val­le freis­ta råd­man­nen å leg­ge ned Hy­le­stad skule og i Ive­land freis­ta råd­man­nen å byg­ge ned Vatne­strøm skule sist haust. Po­li­ti­ka­ra­ne beg­ge sta­der nek­ta. Rygg hå­per det same vil skje i Bygland.

ARKIVFOTO

Leiv Rygg foran Byglandsfjord skule og År­dals­hal­len. Han vil sik­re sku­len, råd­man­nen vil flyt­te dei fles­te ele­va­ne nord til Bygland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.