Be­tong­par­ken i Mandal blir byg­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Sis­te rest av fi­nan­sie­rin­gen av be­tong­par­ken i Mandal er i havn. Der­med blir det byg­ging.

– Det har vært en fan­tas­tisk gi­ver­gle­de fra pri­vat­per­soner og be­drif­ter, sier ko­or­di­na­tor for Bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i Mandal kom­mu­ne, An­ne Grøn­sund.

Be­tong­par­ken er tenkt bygd like ved Man­dals­hal­len og Furulun­den sko­le. I den­ne par­ken, som alt­så er la­get i be­tong, skal det plas­se­res uli­ke ut­ford­rin­ger for ska­te­re, syk­lis­ter, sparke­syk­ler og de på rulle­skøy­ter.

Det var len­ge usik­kert om an- leg­get vil­le bli en rea­li­tet. Førs­te bygge­trinn kos­ter 3,7 mil­lio­ner kro­ner, der 2,7 mil­lio­ner kro­ner blant an­net kom­mer fra kom­mu­nen og tippe­mid­ler.

Res­ten, én mil­lion kro­ner, er nå sam­let inn fra pri­vat og be­drif­ter. Den størs­te en­kelt­sum­men kom før hel­ga fra BRG på 150.000 kro­ner.

Men Grøn­sund og en meng­de ung­dom­mer hå­per kom­mu­nen og fyl­kes­kom­mu­nen vil be­vil­ge yt­ter­li­ge­re 2,9 mil­lio­ner kro­ner. I så fall vil bygge­trinn 2 også bli mu­lig. Det­te hand­ler om «ska­te­gro­pen» i en­den av par­ken.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Leder av bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i Mandal, Sa­ra Mathea Hel­mer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.