La­ger Wiki­pe­dia-kon­kur­rent

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Ki­na plan­leg­ger å lan­se­re sin egen kon­kur­rent til Wiki­pe­dia nes­te år og som skal bli ki­ne­ser­nes fore­truk­ne valg fram­for uten­lands­ke kil­der.

Wiki­pe­dia, som i dag er til­gjen­ge­lig i Ki­na, er sam­men med Ency­clo­pae­dia Bri­tan­ni­ca ut­pekt som po­ten­si­el­le kon­kur­ren­ter til det nye pro­sjek­tet.

Det stat­lig eide sel­ska­pet Chi­na Pub­li­sing Group skal vei­le­de pro­sjekt­grup­pen, og pro­sjek­tet «må ha ki­ne­sis­ke ka­rak­te­ris­tik­ker» og vei­le­de fol­kets me­nin­ger, opp­ly­ser det kom­men­de opp­slags­ver­kets ad­mi­ni­stre­ren­de re­dak­tør Yang Muz­hi.

– Pro­sjek­tet skal være et sym­bol på lan­dets kul­tu­rel­le og tek­no­lo­gis­ke ut­vik­ling og har også som mål å på­vir­ke in­ter­na­sjo­nal opi­nion, ut­ta­ler han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.