Fra Akas­tor ASAS rap­port for førs­te kvar­tal 2017

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Mhwirths om­set­ning i førs­te kvar­tal 2017 var 627 mil­lio­ner kro­ner, ned 30 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor.

● Drifts­re­sul­ta­tet end­te på rett side av stre­ken: pluss ni mil­lio­ner kro­ner, mot mi­nus 163 mill. i førs­te kvar­tal 2016.

● For førs­te gang på fle­re kvar­ta­ler har Mhwirth økt ka­pi­ta­len som er bun­det opp i pro­sjek­ter un­der ut­fø­rel­se, nær­me­re be­stemt med 160 mil­lio­ner kro­ner til 1,3 mil­li­ar­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.