Sam­ler alle an­sat­te i Grim­stad

If Skade­for­sik­ring klar­te ikke å vel­ge mel­lom Kristiansand og Aren­dal. Nå sam­les 200 an­sat­te i nye lo­ka­ler i Grim­stad.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TORBJØRN WITZØE ERLEND OLSBU

– De an­sat­te som satt i Aren­dal har al­le­re­de flyt­tet. I lø­pet av året vil alle som job­ber i Kristiansand føl­ge etter, sier leder for salg og ser­vice i If Skade­for­sik­ring, Ing­rid Jan­bu Holthe.

For­sik­rings­sel­ska­pet be­slut­tet i fjor å sam­le sine 50 an­sat­te i Kristiansand og 150 an­sat­te i Aren­dal i nye lo­ka­ler i Sør­lan­dets tek­no­logi­sen­ter i Grim­stad. Iføl­ge Jan­bu Holthe har samt­li­ge an­sat­te vært vil­li­ge til å flyt­te.

– Det er in­gen som har sagt opp, sier Jan­bu Holthe.

VANS­KE­LIG å VEL­GE

Hun opp­ly­ser at av­de­lin­gen i Aren­dal har job­bet med kun­der i for­kant av ska­der, mens de an­sat­te i Kristiansand har job­bet med det som skjer etter en ska­de.

– Vi tror at det er guns­tig at alle job­ber sam­let. Vi øns­ket å sat­se på Sør­lan­det, men det var vans­ke­lig å vel­ge et av ste­de­ne. Nå fant vi et bra sted midt i mel­lom de to by­ene. Vi øns­ket å få med oss alle an­sat­te, og det har vi lyk­tes med, sier Jan­bu Holthe.

De nye lo­ka­le­ne, som lig­ger like ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, er eid av Ug­land Eien­dom.

– Vi har inn­gått en lang­sik­tig kon­trakt med Ug­land, sier Jan­bu Holthe.

GLAD GRIM­STAD-ORD­FØ­RER

De førs­te an­sat­te er al­le­re­de på plass, men den of­fi­si­el­le åp­nin­gen skjer først 15. mai.

Ord­fø­rer Kjetil Glims­dal (KRF) jub­ler for 200 nye ar­beids­plas­ser i kom­mu­nen sin.

– Grim­stad lig­ger guns­tig plas­sert, med god kom­mu­ni­ka­sjon både vest­over og øst­over. Som ord­fø­rer er jeg glad for at If valg­te å etab­le­re sitt nye sen­ter her, og sam­ti­dig takk­nem­lig for at vi har lo­ka­le sel­ska­per som hi­ver seg rundt og til­byr at­trak­ti­ve næ­rings­lo­ka­ler, sier Glims­dal til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

I lø­pet av året flyt­ter If sine 50 an­sat­te fra Kristiansand til nye lo­ka­ler i Grim­stad. 150 an­sat­te i Aren­dal er al­le­re­de på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.