Kristiansand – de­sti­na­sjon el­ler by?

Faedrelandsvennen - - MENING - JOHN PLØGER

An­set­tel­sen av leder for det nye Sør­lan­dets kunst­mu­se­um på Silo­kaia har vakt en del de­batt.

Det er blitt frem­hevd at per­sonen ikke har kunst-kompetanse og det har vakt opp­sikt at han er valgt, for­di han har for­stand på de­sti­na­sjons­tu­ris­me. Val­get føy­er seg inn i man­ge små- og mel­lom­sto­re by­ers for­søk på å få sin del av den øken­de by­tu­ris­me, og man­ge byer i for ek­sem­pel Dan­mark har en stor tro på et mu­sikk-hus el­ler mu­se­um er vei­er å gå (f.eks. Hjør­ring).

Og det kun­ne være noe i tan­ken om å ten­ke mu­se­et som en de­sti­na­sjon. Ta­te Mo­dern i Lon­don har f.eks. nes­ten fle­re gjes­ter til de­bat­ter, fore­les­nin­ger og bok­bu­tikk enn mu­se­ets ut­stil­lin­ger, og Richard Flo­ri­da har jo hev­det at den ‘krea­ti­ve klas­se’ etter­spør sli­ke kul­tur-in­sti­tu­sjo­ner om de skal bli in­ter­es­sert i å job­be i byen. Som jeg skrev om den dans­ke sats­ning på kul­tur- og teat­re huse så er det vis­se kjenne­tegn i stra­te­gi­en:

Kul­tur­hu­se­ne skal fun­ge­re som iko­ner og lande­mer­ker.

Det etab­le­res kul­tur-ak­ser el­ler kul­tur-so­ner, hvil­ket med­fø­rer en rom­lig kon­sen­tra­sjon av kul­tur in­sti­tu­sjo­ner, gal­le­ri­er, kunst-ca­fe­er og krea­tiv virk­som­het.

Det er slik be­sty­rel­sen for det nye mu­se­um har tenkt? Vi mang­ler ennå å se hvil­ke mål­grup­per det skal sat­ses på? Crui­se tu­ris­ter er ofte ikke til mu­se­er, men kon­sum, i den kor­te tid de er i byen. Skal det sat­ses på kunst-tu­ris­ten fra Euro­pa el­ler Nor­dame- rika er kuns­ten i mu­se­et kan­skje ikke ‘iko­nisk’ nok og mu­sik­ken i Kil­den for ‘lo­kal? Hvor­dan skal mu­se­et bli et sted for by­ens krea­ti­ve og kunst­in­ter­es­ser­te? Hvor­dan for ‘kos­mo­po­lit­ten’?

Når be­slut­nin­gen er tatt, bør by­ens po­li­ti­ke­re star­te med å ori­en­te­re seg i hva som kre­ves for å bli en ‘de­sti­na­sjon’ på kunst (og ikke en barne­fa­mi­lie-park). Dis­se er­fa­rin­ger er sjel­dent po­si­ti­ve så­fremt by­ene ikke på­tar seg et for­plik­ten- de an­svar i for­hold til ste­de­nes øko­no­mi og har en stra­te­gi med fle­re at­trak­sjo­ner.

Et par er­fa­rin­ger er:

Nye mu­se­er og kul­tur­huse til­by­der bed­re fa­si­li­te­ter, men som del av en ‘ de­sit­na­sjons­øko­no­mi’ blir de del av en ‘fas­te­co­no­my’ og det ska­per sjel­dent man­ge lo­ka­le jobb.

Å syn­lig­gjø­re seg in­nen­for ‘opp­le­velses­øko­no­mi­en’ er dår­lig øko­no­mi for langt de fles­te byer. By­ene en­der som re­gel selv med at stå for drift og om­kost­nin­ger. Etter noen år er det ikke leng­re øko­no­mi til stor­ska­la driften, og by­ene ser efter of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner el­ler of­fent­lig støt­te­de ak­ti­vi­te­ter som kan ‘flyt­te inn’. Om­kost­nin­ge­ne til­de­les bor­ger­ne.

Om mu­se­et og Silo­kaia er ment å ska­pe kul­tu­rel­le ‘klyn­ger’, så har sli­ke ini­tia­ti­ver sjel- dent lang­sik­ti­ge virk­nin­ger på by­ers øko­no­mi. De øker ikke næ­rings- og in­ves­te­rings­virk­som­he­ten, og ut­vik­ler sjel­dent en sterk og vok­sen­de krea­tiv ur­ba­nis­me.

Uan­sett om man om­ta­ler det som de­sti­na­sjons-tu­ris­me el­ler ei, så er en (kunst- og kul­tur) tu­rist man­ge for­skjel­li­ge ty­per. Fem ty­per frem­he­ves ofte: den mo­ti­ver­te, sight-see­ing, ‘over­fla­dis­ke’, ‘med­føl­gen­de’, ‘til­fel­dig’. Den ‘mo­ti­ver­te’ er den kunst-tu­rist de­sti­na­sjons­stra­te­gi­en ret­ter seg mot, men de hå­per på den ‘til­fel­di­ge’ som får en god opp­le­vel­se ved til­fel­dig å opp­søke mu­se­et?

Kul­tur-tu­ris­tens opp­le­vel­se er kom­pleks og re­la­tert til per­son­li­ge og emo­sjo­nel­le kref­ter, men gjen­nom­snitts tu­ris­ten ser etter et mix av kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, re­krea­ti­ve rom, og un­der­hold­ning. Silo­kai­en bør slik sett set­tes i re­la­sjon til en ut­byg­ging av kul­tur­ak­sen og en stra­te­gi for by­livs-kva­li­te­ter i Kristiansand. Byen må i for­len­gel­se av det­te ta et valg på om det skal sat­ses på mas­se-tu­ris­me (de­sti­na­sjons­stra­te­gi­en) el­ler ‘al­ter­na­tiv’ (kan­skje ni­sje) kunst- og kul­tur­in­ter­es­ser­te. Beg­ge stra­te­gi­er kre­ver valg om­kring bykva­li­te­ter og kunst-pro­fi­ler, og det hen­ger sam­men med at førs­te ka­te­go­ri (mas­se-tu­ris­ter) er pas­si­ve tu­ris­ter, som kun vil ha til­bud, mens kul­tur- og kunst­tu­ris­ter vil inn­dras og ha den spek­ta­ku­læ­re og uni­ke opp­le­vel­se. Det vil sik­kert være klokt å inn­dra både kul­tur­ak­sen, Od­der­øya, Uni­ver­si­tets­by-pla­ne­ne, og en sats­ning på tem­po­rære og atmo­sfæ­ris­ke byrom i den vi­de­re ut­vik­ling av mu­se­et på Silo­kaia.

❞ Nye mu­se­er og kul­tur­huse til­by­der bed­re fa­si­li­te­ter, men som del av en ‘de­sit­na­sjons­øko­no­mi’ blir de del av en ‘fast-eco­no­my’ og det ska­per sjel­dent man­ge lo­ka­le jobb.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kul­tur-tu­ris­tens opp­le­vel­se er kom­pleks og re­la­tert til per­son­li­ge og emo­sjo­nel­le kref­ter, men gjen­nom­snitts tu­ris­ten ser etter et mix av kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, re­krea­ti­ve rom, og un­der­hold­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.